V rámci rozhodování o rozdělení zůstatku hospodaření z minulého roku čeká krajské zastupitele debata o tom, jak využít celkovou částku 761,4 milionu korun. Radní navrhují navýšit o 200 milionů korun částku určenou na opravy krajem spravovaných sinic II. a III. třídy po zimě plus ještě vyčlenit 25 milionů na prodloužení životnosti starších asfaltových koberců; jde především o opatření v podobě nátěrů či mikrokoberců (což bývají tenké vrstvy připravované z drobného kameniva a pojiva na místě; nikoli z materiálu dovezeného z obalovny). Na dopravní obslužnost v autobusové dopravě by pak vedení kraje chtělo přidat 170 milionů.

Počítá se ale s navýšením částek určených na výdaje i v dalších sférách. Třeba v oblasti sociálních věcí mají domovy seniorů a další příspěvkové organizace kraje dostat navíc 12 milionů na odvoz odpadu. V oblasti životního prostřední chtějí středočeští radní posílit krajské dotační fondy: o 10 milionů Středočeský Infrastrukturní fond v tematickém zadání Životní prostředí (jde zejména o peníze na rozvoj vodovodů a kanalizací, kde připravené peníze dlouhodobě nestačí zájmu obcí a měst o krajskou podporu) a tři miliony mají být určeny do Programu na podporu biodiverzity.

S částkou 30,6 milionu korun se počítá na posílení úhrad za projekty spolufinancované z Evropské unie; pokrýt to má navýšení cen staveb z důvodu inflace.

Dále rada kraje navrhuje schválit podpory konkrétních projektů v oblasti školství (třeba Juniorního centra kybernetické bezpečnosti při SOŠIS a SOU Kolín) či na renovaci budovy krajského úřadu a nákup jejího vybavení. Počítá i s penězi na navýšení splátek úroků z přijatých úvěrů, což souvisí se zvýšením úrokových sazeb na bankovním trhu.

Dohadování kolem výdajů za energie

Rada kraje také navrhuje čtvrtmiliardové posílení prostředků na úhradu navýšení cen energií pro krajský úřad i krajem zřízené příspěvkové organizace (jichž je celkem 269; od škol přes muzea po záchrannou službu či správu a údržbu silnic nebo vzdělávací institut). Právě kolem těchto 250 milionů lze na jednání zastupitelů zřejmě očekávat největší dohadování. Jak s ohledem na výši částky, tak vzhledem k faktu, že kolem nákupu energií se vedou polemiky mezi středočeskými politiky. Opozice z ANO trvá na tom, že vedení kraje promeškalo příležitost ušetřit, když hejtmanství nemělo čekat na cenový vývoj, ale nakupovalo na burze s předstihem; naopak vedení kraje má jiný pohled. Debata je to ale poměrně komplikovaná a argumenty, které v ní zaznívají, nezní pro laické uši zrovna příliš srozumitelně.

Jak se vyvíjel rozpočet kraje na rok 2021
- Rozpočet Středočeského kraje na rok 2021 schválili středočeští zastupitelé prosinci roku 2020 s příjmy ve výši 31,9 miliardy korun a výdaji 33,1 miliardy – s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryjí bankovní úvěry; se zapojením tohoto takzvaného financování (pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji) se nakonec zdrojová a výdajová část vyrovnala na výši 33,4 miliardy.
- V průběhu roku 2021 došlo na základě rozpočtových opatření k úpravě příjmové i výdajové části rozpočtu. Podle sdělení náměstka hejtmanky pro oblast financí, dotací a inovací Věslava Michalika (STAN) se jednalo zejména zapojení zůstatku hospodaření z roku 2020, navýšení o prostředky ze sdílených daní a úpravy rozpočtu z titulu dotací přijatých ze státního rozpočtu, státních fondů a ostatních veřejných rozpočtů. „Také docházelo k úpravě rozpočtů týkajících se projektů spolufinancovaných z Evropské unie a národních zdrojů – a v neposlední řadě jsme prováděli operativní přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami,“ poznamenal Michalik.
- Po úpravách činil rozpočet Středočeského kraje v roce 2021 v příjmové části 42,4 miliardy korun a ve výdajové části 46,7 miliardy. Takzvané financování upraveného rozpočtu kraje (rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 4,3 miliardy) bylo kryto finančními prostředky z minulých let a čerpáním bankovních úvěrů. „Díky zodpovědnému nakládání s finančními prostředky se nám však podařilo v minulém roce dosáhnout kladného výsledku hospodaření,“ uvedl Michalik.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje