Nepřipouští pochybnosti: stav středočeských silnic je dlouhodobě kritizovaný, a to právem – a jinak se změny k lepšímu dosáhnout nepodaří. Trvá současně na tom, že tyhle peníze nemohou jít jen z krajského rozpočtu. Musí se podílet i stát. Musí. Právě tohle prosadit je podle Kupky velkým úkolem pro politiky, kteří zatlačí na vládu; bez pomoci státu se kraj neobejde. „Stát pomáhal i v předchozích letech, kdy si to mohl dovolit; teď nás ale z důvodu covidu čeká mnohem složitější období,“ uvědomuje si.

Řešením jsou velké opravy

I když se v posledních letech podařilo udělat hodně – dosud vládnoucí hnutí ANO, jež nyní odchází do opozice, se dokonce pochlubilo opravami 1,5 tisíce kilometrů krajských silnic, což přepočetlo na opravu dvou kilometrů denně a rekonstrukci jednoho mostu týdne – Kupka zdůrazňuje, že silnice byly zanedbávané dlouhodobě a dluh celých desetiletí je třeba napravit. A v souvislosti s investiční injekcí i vzít v potaz, že střední Čechy mají síť silnic nejen nedostatečně udržovanou, ale také přetíženou. Odkázal i na délku silnic: kraj spravuje 2383 kilometrů silnic II. třídy a 6236 kilometrů III. třídy. „Proti druhým jižním Čechám máme silnic o třetinu víc – a ostatní kraje mají síť ještě kratší,“ upozornil Kupka.

Připomněl současně, že řadu silnic – a platí to zvlášť pro mnohé trojky – nelze dát do pořádku drobnějšími zásahy, ale jedině souvislými opravami včetně kompletní rekonstrukce souvrství. Řada silnic vznikla technologií penetračního makadamu, kdy je základem kamenivo prosypané menšími frakcemi, což je zalité asfaltem a zaježděné. Když je třeba opracovat, nelze vyříznout vadné místo a udělat pořádnou záplatu, protože pod vozovku už je hrubá frakce. Aby se dalo jezdit, jeví se jako jediná možnost opravy takzvaným turbem – tryskovou metodou s použitím stroje, který na poškozené místo po očištění nastříká pod tlakem asfaltovou emulzi doplněnou drobnou frakcí kameniva. „Jenže to je oprava na jednu sezonu; v lepším případě maximálně na dvě,“ krčí Kupka rameny.

V kontaktu se státem i obcemi

Se státem chce budoucí radní úzce spolupracovat také v rámci příprav velkých staveb chystaných Ředitelstvím silnic a dálnic, jejichž dokončení považuje za klíčové – především jde o dostavbu dálnice D3 a Pražského okruhu. Současně míní být v kontaktu s představiteli těch obcí v blízkosti plánované trasy, jejichž představitelé se netají nesouhlasem: rádi by, aby dálnice vedla jinudy. Nemá je však v úmyslu přesvědčovat, či se je dokonce snažit „zlomit“.

„Chci jim podat pomocnou ruku při uplatňování jejich námitek,“ řekl Kupka Deníku. Roli kraje vidí v tom, aby je podpořil v jednání se zástupci státu a pomohl jim dosáhnout maxima možných ústupků při hledání konečné podoby stavby. Debaty se třeba vedou kolem úseku Pražského okruhu Březiněves–Satalice, takzvané stavby 520. Ve hře jsou tři možné podoby: původní, zahloubená, jež se jeví jako nejnadějnější pro takzvané zjišťovací řízení, a tunelová, jež by zase byla nejpřijatelnější pro okolí. „Chci třeba pomoci prosazovat požadavek, aby se v oblasti obchvatu Veleně vytvořily poldry, protože stavba určitě změní podmínky odvádění srážkových vod,“ připomněl budoucí radní, který tamější situaci dobře zná; bydlí a starostuje v nedaleké obci Líbeznice.

„U D3 pak budeme hledat co nejlepší možné technické řešení v rámci toho, jak je trasa ukotvena v zásadách územního rozvoje,“ odkázal na již platný dokument územního plánování. Chce se tedy podílet na nalezení variant úprav na již vybrané linii, jež v Posázaví přinesou co nejmenší dopady na toto území. Samotnou dostavbu dálnice nicméně Kupka podporuje; vidí jako nezbytné dobudovat základní dopravní infrastrukturu v podobě dálniční sítě i ulevit dlouhodobě přetížené silnici I/3.

Stavu silnic má prospět elektronická aplikace
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje má být vybavena kvalitní elektronickou mapovou aplikací na podkladu digitální technické mapy informující o polohopisu, výškopisu i majetkových poměrech; k dispozici by nově chystané řešení mělo být do roka
- S možností pracovat v různém měřítku by aplikace měla přinášet přehled nejen o zmapování stavu krajských silnic a plánovaných investicích do jejich oprav, ale pro jednotlivé cestmistry by se měla stát doslova denním pomocníkem pro efektivní správu
- Aplikace usnadní nejen plánování běžných prací, ale i jejich kontrolu – upozorní například, ve kterém úseku externí firma sekala trávu nebo prořezávala stromy, a tak je na místě zajet na kontrolu odvedené práce (a případně naplánovat druhou seč); kvůli kontrole upozorní také třeba na končící záruku na práce v opravených úsecích
- Aplikace bude i částečně přístupná veřejnosti: jak pro zadávání podnětů a upozornění, tak s možností podívat se na aktuálně běžící opravy nebo na chystané investice

Zdroj: Martin Kupka, očekávaný statutární náměstek hejtmanky Středočeského kraje

Priority budoucí rady kraje:
- Uděláme pořádek v Krajské správě a údržbě silnic Středočeského kraje – provedeme zásadní změny v řízení a kontrole KSÚS. Vypíšeme výběrové řízení na ředitele KSÚS.
- Budeme dbát na kvalitní veřejnosprávní kontrolu KSÚS. Provedeme kontrolu stávajících smluv a nevýhodné kontrakty vypovíme.
- Dokončíme mapování stavu celé sítě silnic II. a III. třídy. Výstup mapování, Mapa silnic Středočeského kraje, bude trvale přístupný na internetu a bude se průběžně aktualizovat.
- Na základě Mapy silnic Středočeského kraje vytvoříme střednědobý plán oprav a rekonstrukcí včetně jasně určených kritérií (stav, zatížení, strategický význam atd.) a zveřejníme jej.
- Každý rok aktualizujeme přehled chystaných investic tak, aby jej mohli využívat správci sítí pro plánování svých investic, čímž přispějeme k maximální koordinaci staveb a oprav na všech sítích a k minimalizaci obtíží pro obyvatele kraje. Zajistíme lepší koordinaci výstavby a oprav silnic s městy a obcemi i se státem. Přehled chystaných investic bude stále aktualizovanou součástí Mapy silnic Středočeského kraje. Mapa silnic Středočeského kraje bude zahrnovat také vyhodnocení právě dokončených staveb, včetně „Pozitivního listu zhotovitele“ (hodnocení kvality práce, postupu a rychlosti prací, komunikace s krajem a obcemi atd.).
- Prostřednictvím mobilní aplikace bude moci každý občan ohlásit nedostatky v dopravní infrastruktuře (výmoly, poškození infrastruktury, nebezpečná místa) či doporučit změny a vylepšení (přechody, semafory atd.).
- Zvýšíme tempo přípravy dopravních staveb. Každý rok připravíme k realizaci nejméně 10 důležitých projektů. Budeme prosazovat prodloužení záručních lhůt tak, aby se zvýšila kvalita stavebních prací a snížily náklady hrazené z veřejných rozpočtů.
- Začneme s výstavbou obchvatů obcí a měst na krajských silnicích, budeme usilovat o svedení tranzitní kamionové dopravy na hlavní tahy.
- Do pěti let propojíme D7 a D8 a zrealizujeme obchvat Kralup nad Vltavou a nový most přes Vltavu.
- Zajistíme souvislé opravy krajských silnic ve výrazně větším rozsahu.
- Urychlíme nutné opravy krajských mostů.
- Zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb na státních silnicích, především realizaci zbývající části Pražského okruhu a dálnic v trasách ukotvených v Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje.
- Zajistíme revizi bezpečnosti krajských silnic, upravíme místa častých dopravních nehod a obstaráme další dynamické váhy pro vážení kamionů.
- Při výstavbě a rekonstrukcích krajských silnic zohledníme specifické potřeby, požadavky na bezpečnost a priority řidičů motocyklů a cyklistů. Budeme postupovat s respektem k zásadám kvalitního urbanismu a dobré péče o krajinu, mj. v otázkách péče o aleje, pohybu zvěře nebo zacházení s dešťovou vodou.
- Budeme podporovat rozvoj rekreační plavby.
- V souběhu s rekonstrukcemi silnic umožníme a podpoříme rychlé rozšiřování optických datových sítí.

Zdroj: Programové prohlášení Rady Středočeského kraje 2020 – 2024