Základní umělecká škola ve Vlašimi zahájila svoji činnost ve školním roce 1958 – 1959 jako Základní hudební škola Vlašim. Prvním ředitelem školy byl jmenován hudební skladatel a dirigent Gustav Pechar. Vyučování započalo s dvěma učitelskými silami.
Pod vedením prvního ředitele se tato základní hudební škola, umístěná v zadním zámeckém traktu, úspěšně zapojila do veřejného života města Vlašimi a okolí. Postupně se rozrostl učitelský kolektiv a byly získány další místnosti v levém bočním křídle zámku. V listopadu 1961 byla provedena reorganizace hudebního školství. Čtyři základní hudební školy na benešovském okrese byly spojeny v jediný celek s názvem Lidová škola umění v Benešově s pobočkami ve Vlašimi, Čerčanech a Sedlci-Prčici. Vedením nově vzniklé LŠU byl pověřen Gustav Pechar. Protože se tento územně rozsáhlý útvar neosvědčil, došlo ve školním roce 1964 – 1965 k osamostatnění vlašimské pobočky a vzniká samostatná Lidová škola umění ve Vlašimi. Ve školním roce 1966 – 1967 odchází Gustav Pechar do důchodu a řízením školy byl pověřen učitel dechových nástrojů Jiří Volek, který vykonával funkci ředitele až do ledna roku 1992.
Ve školním roce 1963 – 1964 přibyl k hudebnímu oboru obor výtvarný, ve školním roce 1970 – 1971 obor literárně dramatický a ve školním roce 1976 – 1977 obor taneční. Tím vzniká plně organizovaná Lidová škola umění ve Vlašimi se všemi obory.
Na začátku září 1983 začalo vyučování v tesko budově za poštou. V nově získaném objektu byl umístěn obor výtvarný, taneční a literárně dramatický a dočasně i některé třídy hudebního oboru. V roce 1984 byla ve výtvarném oboru instalována a uvedena do provozu vypalovací pec a výuka mohla být rozšířena o předmět keramika.
Vzhledem k probíhající rekonstrukci zámeckých budov musela LŠU dne 10. dubna 1988 vyklidit učebny umístěné v zadním zámeckém traktu. Náhradou byla škole přidělena budova nynější ulice Jana Masaryka 935. Vzniklá situace byla z hlediska řízení a organizace vyučovacího procesu velice náročná a obtížná. V nastávajícím školním roce byla přizpůsobena budova bývalé mateřské školy Na Pile v ulici Dolnokralovická a v hlavní budově se plánovala vestavba do půdních prostor. Ta byla dokončena v roce 1994 (byly získány 3 třídy hudebního oboru a sklad učebních pomůcek).
V současné době je v budově J. Masaryka 935 vedení školy a hudební obor, v ulici Dolnokralovická 1479 taneční obor, výtvarný obor, literárně dramatický obor a sborový zpěv.
V letech 1992 – 2000 byla ředitelkou Základní umělecké školy ve Vlašimi Blažena Kučerová, od roku 2000 od vstupu školy do právní subjektivity je ředitelem ZUŠ Ludvík Merta.
V letošním roce má ZUŠ Vlašim 506 žáků, z toho 101 v tanečním oboru, 76 ve výtvarném oboru, 30 v literárně dramatickém obru, 226 v hudebním individuálním oboru a 73 žáků v hudební kolektivní výuce. Ve velké známosti jsou pěvecké sbory Dech a Decháček, Dechový orchestr mladých s mažoretkami, akordeonový a komorní soubor. Svoje umění předvedou mladí muzikanti 25. dubna v sále vlašimského zámku – od 19 hodin proběhne absolventský koncert, hned 26. dubna začíná výstava výtvarného oboru – prostory vlašimského zámku, vernisáž výstavy v 16 hodin. Dechový orchestr mladých při ZUŠ Vlašim s mažoretkami můžete slyšet a vidět v sobotu 28.dubna ve Voticích a Vlašimi. Taneční a literárně dramatický obor se představí ve středu 30. května v KD Blaník ve Vlašimi od 16 hodin.
Nábory nových žáků do ZUŠ Vlašim proběhnou v tomto pořadí:
hudební oddělení – pondělí 21. května a úterý 22. května od 13 do 17 hodin hlavní budova Jana Masaryka 935 v učebně hudební nauky (2. patro)
taneční oddělení a mažoretky pondělí 28. května až čtvrtek 31. května od 14 do 17 hodin taneční sál ZUŠ Vlašim (ulice Dolnokralovická 1479 bývalá školka Na Pile)
výtvarné oddělení, literárně dramatické a sborový zpěv, taneční oddělení středa 6. června a čtvrtek 7. června v budově ZUŠ Vlašim (ulice Dolnokralovická „Na Pile“) od 13.30 do 16.30.
Případné dotazy na telefonních číslech ZUŠ – hudební obor 317 842 210, výtvarný, literárně dramatický a taneční obor 317 843 328, ředitel ZUŠ 317 847 509.