„Projekt jsme připravili na základě poptávky ve Strategii komunitně vedeného místního rozvoje regionu Posázaví v letech 2014 až 2020. Podle ní by Posázaví o.p.s. měla podobné aktivity koordinovat. Ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Povodím Vltavy a LČR jsme vypracovali žádost o dotaci na Studii odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Sázavy. A uspěli jsme," uvedl ředitel společnosti Posázaví Václav Pošmurný s tím, že realizace bude podpořena z Operačního programu Životní prostředí.

Základem předpokládaných opatření proti povodním a těm k zadržování vody v krajině, je realizovat je co nejvýše na vodních tocích. Proto není v projektu řešena jen samotná řeka Sázava.

Předpokládá se totiž, že dílčí opatření budou navrhována na celém území tak, aby se zátěž v krajině rovnoměrně rozložila. Vlivem toho pak nebude třeba realizovat nákladná opatření na spodních tocích, kde dochází k primárnímu ohrožení životů a majetku.

„Jde tedy o solidárnost mezi obcemi. Ty, které jsou výše na vodním toku, chrání ty, které leží pod nimi," vysvětlil Václav Pošmurný.
Protože se jedná o „liniový" projekt spolupráce, je nutné, aby se do něj zapojilo všech 84 dotčených obcí. Žádné z jejich území z tohoto totiž nelze vyjmout.

„To znamená, že i obce, které neposkytnou finance, budou do projektu zařazeny, ale tíhu nákladů pak ponesou jejich sousedi," upozornil Václav Pošmurný.

Výslednou studii využije Státní fond životního prostředí jako podklad pro plán dotací na realizace jednotlivých opatření. Projekt je přímo sledován ministerstvem zemědělství, jehož podniky jsou do projektu finančně zapojeny.

V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele studie. Výsledky by měly být známy 3. ledna 2017. Samotná studie by měla být zpracována do 31. března 2019.

JAROSLAVA TŮMOVÁ