To se naštěstí nestalo a po insolvenčním řízení má v současné době Metaz už nového majitele.

„Převzala ho firma Oldocian a.s. Vzhledem k tomu, že nový vlastník chce pokračovat v provozu podniku, dojde pravděpodobně v nejbližší době i ke změně firmy tak, aby v názvu společnosti bylo slovo Metaz,“ uvedla Vladimíra Jechová Vápeníková, insolvenční správce a odpověděla i na další otázky.

Co pro zaměstnance Metazu insolvence znamenala? Kolik jich kvůli ní přišlo o práci nebo jim byl v zájmu ozdravování a záchrany podniku výrazně snížen plat?

V době zahájení insolvenčního řízení měl Metaz dvě stě padesát zaměstnanců, k dnešnímu dni jich má dvě stě třináct. Ke snížení počtu zaměstnanců docházelo ve významném počtu i přirozeným úbytkem jako jsou odchody do důchodu, na mateřskou a výpovědi ze strany zaměstnanců. Pro zaměstnance byla situace tíživá již před vstupem do insolvenčního řízení. V té době neobdrželi výplatu za dva měsíce, za které jim částečně poskytl náhradu úřad práce. Po zahájení insolvenčního řízení byly výplaty hrazeny pravidelně, občas s nepatrným skluzem v řádu maximálně týdnů. Co považuji za důležité je skutečnost, že i přes probíhající insolvenční řízení byla udržena zaměstnanost v podniku na tak vysoké úrovni. Ke snižování mezd v průběhu insolventního řízení nedocházelo.

Rozprodal Metaz některý svůj majetek při záchraně?

Před insolvencí byla prodána administrativní budova v Týnci nad Sázavou. Kupní smlouvu jsem přezkoumala a neshledala ji ani jako neplatnou ani jako neúčinnou či odporovatelnou.

Jaká řešení se při záchraně krachující továrny nabízela?

V roce 2010 byl Metaz již v tak kritické finanční situaci, že řešení mimo proces insolvence bylo téměř vyloučené. Úpadek firmy jako Metaz je podle insolvenčního zákona však možné řešit dvěma způsoby – konkursem nebo reorganizací. Věřitelé na počátku rozhodli o způsobu řešení úpadku reorganizací. Ta však, nebyla úspěšná. Pak již nebylo jiné řešení, než konkurs.
K jeho prohlášení došlo loni 9. prosince. Teprve poté jsem mohla jako insolvenční správce se všemi dispozičními oprávnění zahájit proces prodeje. O vítězi výběrového řízení bylo rozhodnuto letos 19. května. K uzavření kupní smlouvy došlo ve čtvrtek v Metazu a ten den ho také převzal nový vlastník.
Přestože prodej podniku v insolvenci je velmi složitý proces, dokázali jsme za neuvěřitelných šest měsíců od rozhodnutí o konkursu předat podnik novému vlastníkovi při zachování standardních a transparentních postupů při realizaci výběrového řízení. Proces vyžadoval vysoké nasazení týmu insolvenční správkyně, ale i zaměstnanců a především pak vedoucích zaměstnanců Metazu, kteří se v minimalizovaném počtu zasadili o záchranu Metazu. Na tomto místě se však musím zmínit také o naprosto profesionálním přístupu věřitelského výboru.

Jaké firmy byly ve hře? Domácí i zahraniční?

O Metaz projevili skutečný zájem pouze domácí společnosti.

Jak krize v Metazu mohla skončit?

Jak jsem již uvedla, řešení krize Metazu mimo proces insolvence byla vyloučená. Jako optimistický, ne však příliš reálný scénář vidím dokončený proces reorganizace při naplnění podmínek insolventního zákon. V tomto případě by došlo k jeho převzetí, nikoliv prodeji, novým vlastníkem a k úplnému uhrazení všech přednostních pohledávek.
Pesimistický scénář, který byl reálnější než optimistický, bylo zastavení provozu podniku, propuštění všech zaměstnanců a následný rozprodej jednotlivých složek majetku. Hodnota neprovozovaného majetku by se pravděpodobně ani zdaleka nepřiblížila prodejní ceně provozovaného podniku. Pohledávky zaměstnanců by za této situace mohly být uspokojeny jen v malé části, možná vůbec.

Jak dlouho jste hledali kupce?

Výběrové řízení od zahájení do ukončení trvala zhruba šest týdnů. Většina zájemců však o záměru prodeje Metazu věděla již dlouho před tím. Jednalo se o veřejnou informaci a logické vyústění procesu.

Jaké ústupky jste museli při prodeji zájemcům učinit?

Žádné, rozhodovala pouze nejvyšší nabídka.

Kdy se našel kupec?

O vítězi bylo rozhodnuto věřitelským výborem dne 19. května. Kupec nezískal žádné speciální podmínky, kupní smlouva se řídí výhradně insolvenčním respektive obchodním zákonem.

Musí nový vlastník zachovat výrobu? Jak dlouho?

Je pouze věcí nového vlastníka, jak s Metazem dále naloží, žádnou podmínku zachování výroby nový vlastník nemá. Je však třeba si uvědomit, že hodnota Metazu „v provozu“ je nepochybně vyšší, než hodnota neprovozovaného souboru majetku.

Co se stane, když se mu nepodaří naplnit smlouvu?

Kupní cena již byla zaplacena a nebyl žádný důvod k tomu, aby nedošlo k podpisu kupní smlouvy a předání podniku.

Nový vlastník koupil Metaz za 52 milionů, ale podnik dlužil kolem čtyř set milionů korun. I ty musí nový vlastník uhradit. Kolik to je?

Nový vlastník kupuje Metaz bez dluhů. Závazky budou vypořádávány insolvenčním správcem výhradně v režimu insolvenčního zákona. Do insolvenčního řízení přihlásili věřitelé pohledávky v celkové výši zhruba tři sta sedmdesát milionů korun.

To samé platí i o dluhu úřadu práce potažmo státu?

Ano, i tyto závazky budou vypořádávány správcem v režimu insolventního zákona.

KDO KOUPIL METAZ
Novým vlastníkem týneckých sléváren je akciová společnost OLDOCIAN. Jediným vlastníkem jejích akcií je firma BRAXTON INVEST s.r.o. z Prahy. Jejími společníky jsou holandská WPB HOLDING & FINANCE N.V. z Amsterodamu a GATEWAY INVESTMENTS, INC. z amerického Wyomingu. Zdroj: Obchodní rejstřík

NAKLÁDÁNÍ S VÝTĚŽKEM ZPENĚŽENÍ
§ 298
(1) Zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna.
(2) Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli.
(3) Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu.
(4) Zajištěnému věřiteli, který dosud nesplnil povinnost podle § 157 odst. 1, se vydá výtěžek zpeněžení po odečtení částky připadající na splnění této povinnosti.
(5) Pro zpeněžení podle § 293 se odstavec 2 použije jen tehdy, jestliže zajištěný věřitel dosud nesplnil povinnost podle § 230 odst. 3.
§ 299
(1) Zajištění věřitelé se uspokojí podle pořadí, v jakém vznikl právní důvod zajištění, z té části výtěžku, který na ně připadá, nedohodnou-li se písemně jinak. Neuspokojená část jejich pohledávky se považuje za pohledávku přihlášenou a uspokojí se stejně jako tyto pohledávky.
(2) Zpeněžením věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty v konkursu zaniká zajištění pohledávky zajištěného věřitele, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky.
(3) Je-li zajišťovací právo, které zaniklo zpeněžením podle odstavce 2, zapsáno ve veřejném či neveřejném seznamu, který podle zvláštního právního předpisu osvědčoval vlastnictví nebo jiná věcná práva ke zpeněžené věci, pohledávce, právu nebo jiné majetkové hodnotě, oznámí insolvenční správce zánik zajištění orgánu nebo osobě, která tento seznam vede; § 139 odst. 1 písm. i) platí přiměřeně. Zdroj: Zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení