Poté, co se stal předsedou správní rady SIC, upozornil, že se aktivity inovačního centra směřující k posilování konkurenceschopnosti středních Čech oprostí od dominantního vlivu krajských politiků a zaměří se na kroky, jež reálně pomohou ke zlepšování života obyvatel kraje a budou prospěšné firmám i samosprávě. K tomu má tým SIC vést nový ředitel Pavel Jovanovič. Právě jeho se Deník zeptal.

Jaké novinky SIC připravuje – a co by se mu mělo podařit během letošního roku?
Měli bychom především dokončit transformaci SICu a jeho aktivit. SIC si za pět let svého působení vyzkoušel mnoho směrů, některé úspěšnější, jiné méně. Já bych chtěl naše síly soustředit na menší počet prioritních oblastí, v nich jít více do hloubky a nabízet kvalitnější služby a programy pro naše klienty. Zjednodušeně řečeno: aby SIC byl užitečný a jeho aktivity měly reálný dopad do regionu.

Což znamená?
Svou činnost budeme zaměřovat především na podporu podnikání a rozvoj malých a středních firem. Soustředit se chceme také na propojení výzkumné sféry a byznysu s cílem řešit reálné výzvy a potřeby ve společnosti. A napomáhat tomu, abychom ve Středočeském kraji vytvořili funkční a zdravý inovační ekosystém. Určitě by se nám mělo podařit začít fungovat více otevřeně a „prozákaznicky“.

Přinese to změnu v dosavadním systému dotačních podpor kraje pro malé a střední firmy, dosud zajišťovaných právě prostřednictvím SIC?
Kromě nového programu podpory INO:EX plánujeme aktivněji pracovat s naší podnikatelskou komunitou v regionu a nabízet možnosti vzájemné inspirace a propojení v konkrétních projektech. Současně se chceme věnovat tématu digitalizace firem a podpořit využívání environmentálně šetrných technologií. Za pět let podpořil SIC více než 100 malých a středních podniků v inovaci produktu. Přes 50 firem a výzkumných organizací vylepšilo svůj marketing nebo design produktu a ve 30 projektech jsme s našimi zkušenými experty podpořili strategické změny a jejich zavedení společně s majiteli a manažery firem. Do budoucna chceme tato čísla ještě rychleji zvyšovat a soustředit se v našich projektech na konkrétní přínos a hodnotu pro naše klienty.

Středočeské inovační centrum (SIC). Ilustrační fotografie.
Středočeské firmy mohou získat statisíce na rozvoj produktů

Zmínil jste nový program podpory středočeských firem. Co přesně jim nabízí?
Program INO:EX je určen pro malé a střední podniky v regionu s inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích. Chceme firmy podpořit v klíčových fázích inovačního procesu, tedy při vývoji samotného produktu či řešení, jeho ověření s potenciálními zákazníky a při vstupu a expanzi na trhu. A to nejen finanční podporou, ale i možností konzultovat záměr s našimi interními konzultanty a zkušenými experty z praxe nebo doporučením vhodného partnera, který pomůže firmě projekt realizovat. INO:EX nahrazuje dřívější programy inovačních a kreativních voucherů. Bere si z nich to dobré a další vylepšení přidává. Například to, že firma může na vylepšení svého produktu pracovat s jakýmkoliv partnerem či sama. Pro nás bude klíčový výsledek a posun jejího inovačního projektu. Na inovaci produktu nebo expanzi na trhu může jedna firma získat až 700 tisíc korun. Celková alokace v programu INO:EX, který jsme otevřeli 6. dubna, je 12,6 milionu korun. Výhodou programu INO:EX je rychlá a nenáročná administrace. Žadatelům nabízíme také možnost odborné konzultace projektu našimi experty formou osobní či on-line schůzky před podáním projektu.

Nesetkáváte se s námitkami, že prostřednictvím podpor inovačních aktivit některých společností zasahujete do konkurenčního prostředí?
Podpora podnikání a inovací z veřejných zdrojů probíhá ve všech vyspělých zemích světa; někde i v mnohem větším měřítku. My se budeme do budoucna kromě finančních podpor dotačního typu více soustřeďovat i na specializované expertní služby. Chceme našim klientům ve firmách a výzkumu přinášet i jinou hodnotu než pouze peníze. Například jim pomoci s identifikací úzkých a problémových míst v jejich fungování či je propojovat se zkušenými experty a partnery, kteří jim pomohou zavádět strategické změny v řadě různých oblastí. Nebo se jen inspirovat a nasdílet vzájemné zkušenosti. Pokud se jedná o podporu inovačních projektů v rané fázi, tam se soustředíme na projekty s vyšší mírou rizika a potenciálním významným přínosem, kde nelze dobře zapojit například čistě komerční způsob financování. U specializovaných expertních služeb se soustředíme na malé a střední firmy, pro jejichž majitele a manažery nejsou z mnoha důvodů takové služby na trhu efektivně dostupné a využitelné.

Výzkumné instituce působící ve středních Čechách se nově dočkaly kreativních voucherů ve zmodernizované podobě, aby dokázaly o své práci dát lépe vědět. Chystají se i nějaké další formy podpory jejich činnosti?
Máme rozpracovaných několik nových služeb pro výzkumné organizace, které chceme pilotovat v druhé polovině letošního roku. Jsou zaměřeny na pomoc s tím, jak dostat výsledky výzkumu lépe na trh a do společnosti, jak propojit vědce s firmami a jak například využít výzkumných kapacit k řešení problémů ve společnosti a v regionu. Nyní se soustředíme na ověření nastavení těchto služeb s cílovou skupinou. Obecně je pro nás tato oblast velmi důležitá, protože v ní vidíme velký a zatím trochu skrytý potenciál. A nejen v regionu středních Čech.

Ilustrační obrázek
Na podporu výroby autodílů v Kralupech vláda nekývla. Radnice o záměru nevěděla

Jak budete pokračovat ve spolupráci s obcemi a městy? Před časem se například jevil nadějně vlastní koncept chytrých lamp…
Obce a města jsou důležitým aktérem v regionu. A mohou být zdrojem zajímavé inovační poptávky – nových výzev a potřeb, které nejsou zatím efektivně řešeny. A naším cílem je tuto inovační poptávku umět posbírat a propojit ji s podnikateli, případně vědci, kteří mohou přijít s jejím řešením. Zároveň pro SIC představují zajímavého partnera aktivní města, která chtějí na svém území rozvíjet podnikání: prosperita každého území je z dlouhodobého pohledu zásadně ovlivňována kvalitou a intenzitou podnikání. SIC může svými programy a službami pomoci firmám v těchto městech posunout jejich byznys kupředu. A nám mohou představitelé místní samosprávy pomoci dostat se s nabídkou služeb SIC k firmám na jejich území.

A kontakty se školami?
SIC v minulých letech realizoval některé pilotní projekty ve středních školách jako například studentské stáže v oblasti kyberbezpečnosti či projekt Maker kultury na interaktivní způsob výuky. Jejich další pokračování a rozšíření z pilotních aktivit nyní projednáváme s našimi partnery. Jedná se o aktivity, kde bychom v budoucnu rádi fungovali jako iniciátor změn v prostředí regionu a realizaci již přenechali dalším partnerům. Často za námi nyní přicházejí i samotní podnikatelé, kteří mají zájem se na inovacích a změnách ve školství podílet.

V minulosti byla značná pozornost věnována spolupráci s vědci ze zahraničí, kteří přišli (či měli přijít) působit do středních Čech. V tomto směru se něco změní?
Doufáme, že i v této oblasti rozšíříme kvalitu a impakt (dopad či zacílení) našich aktivit. Připravujeme s dalšími partnery z řad výzkumných institucí a firem z regionu společný projekt, jehož cílem je pomoci přivést excelentní vědce ze zahraničí. A to na dlouhodobé vědecké projekty, které budou moci kombinovat i s praxí ve firmách a institucích aplikační povahy – a tím maximalizovat pozitivní benefit pro region. Budeme se s tímto projektem ucházet o podporu v prestižním programu Horizont Europe. Doufáme, že tentokrát nám to již vyjde; minulá žádost skončila těšně pod čarou podpořených projektů.

Náměstek hejtmanky Věslav Michalik nedávno naznačil, že SIC má opustit některé dřívější projekty: například pozastavit přípravy směřující ke vzniku Světů záchranářů či plánování budoucí podoby zamýšleného nového města u Milovic. Jaké další záměry končí – a plánujete se k některým do budoucna vracet?
Vesměs se jedná o rozvojové záměry a projekty krajského úřadu, na nichž SIC již dále v projektové rovině spolupracovat nebude. SIC se doposud podílel na některých aktivitách v přípravných fázích těchto projektů. Samotné další pokračování zmíněných projektů je nyní v gesci krajského úřadu.

Živnostník - truhlář.
Podnikání v číslech. Nová data ukazují, kolik je v krajích firem a živnostníků

Za minulého vedení kraje i SIC se často hovořilo o tom, že inovační centrum má méně spoléhat na dotace a z krajského rozpočtu a zaměřovat se na to, aby si na svou činnost vydělávalo. Platí to ještě?
Z dlouhodobého pohledu určitě směřujeme k tomu, aby se na financování samotných služeb SICu podíleli také naši klienti. A v případě programů, které nemají dotační povahu, se to v menší míře děje již nyní. Vzhledem k tomu, že SIC svou činnost v oblasti podpory podnikání a rozvoje inovačního ekosystému vykonává ve veřejném zájmu, bude i nadále financován z krajského rozpočtu a také z podpůrných projektů. Rádi bychom do budoucna zvyšovali podíl ostatních zdrojů financování – projektového a od samotných klientů.