To všechno by se podle záměru GET mělo začít odehrávat v době výstavby dálnice D3, která podle plánů ŘSD prochází asi půl kilometru od zamýšleného dobývacího prostoru.

Že se dálnice ve středu Čech nezačne stavět zítra, a proto nebude hned tak otevřený ani lom, ví v Česku každý. Přesto místní obyvatelé bijí na poplach už nyní. Lidé z Lešan, na jejichž katastru se kopec Holé vršky nachází, se totiž dostali do situace, kdy je zpracován dokument o vlivu těžby kamene na životní prostředí, takzvané EIA.

„Veřejnost nebyla informována o zjišťovacím řízení," vysvětlila zděšení občanů jedna iniciátorek petice, ale odmítla zveřejnit své jméno.

Petici, která nyní zamíří na Ministerstvo životního prostředí, za krátkou dobu podepsalo na 800 lidí z Lešan i Kamenného Přívozu.

Při zjišťovacím řízení v procesu EIA příslušný úřad na základě dostupných podkladů a informací zjišťuje, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. A právě to podle signatářů protestu lešanská radnice neudělala a obyvatelé se dostali až do fáze hotového posouzení.

Takový soud ale starosta Lešan František Vrkoslav odmítá. Připomíná totiž, že petice vznikla až na základě usnesení zastupitelstva, které vznik lomu zamítlo.

„Firma nám v létě oznámila svůj záměr, o kterém jsem informoval zastupitele. Žádný materiál, o kterém by se dalo hlasovat, jsme ale v rukou neměli. Po obdržení EIA jsme již měli vyvěšen program schůze, ale zařadili jsme to jako nový bod programu. O něm jsme pak po projednání hlasovali a záměr jednohlasně zamítli," sdělil k tomu starosta Lešan František Vrkoslav.

Proti záměru se vyslovilo podle starosty Kamenného Přívozu Prokopa Maška také tamní obecní zastupitelstvo.

Otevření lomu v lokalitě, jíž lemuje silnice z Netvořic do Kamenného Přívozu, je podle zastupitelstev obou obcí i signatářů petice, zbytečné. Jen dva kilometry od Lešan totiž těží kámen v Krhanicích a také v Prosečnici. Deset kilometrů na jih je v provozu další kamenolom v Bělici. I ten bude ležet nedaleko chystané dálnice.

O petici jednatel společnosti GET Tomáš Pechar včera ještě nevěděl, ale stanovisko zastupitelstev obou obcí znal.

„Nyní probíhají další kroky v celém procesu a to, jak se obce vyjádřily, je nám líto. Zatím je ale předčasné celou věc jakkoliv hodnotit," řekl k tomu Tomáš Pechar.

KAMENOLOM LEŠANY
Plocha navrženého dobývacího prostoru (DP) je 19,24 ha a leží uvnitř chráněného ložiskového území Lešany. Posuzovaný návrh uvažuje s maximálním množstvím 2,3 milionu kubíků vytěžitelných zásob suroviny, což činí 5,8 milionu tun. Průměrná roční těžba je plánovaná na 300 tisíc tun suroviny. Při tom bude doba trvání těžby necelých 20 let.

Navržený DP, tvoří devítiúhelník mezi Kamenným Přívozem, Hostěradicemi, Krňany a Lešany. Ložisko tvoří zalesněné návrší Holé vršky. Při jeho úpatí je Mošťanský rybník. Pozemky v DP plní funkci lesa. Asi 120 m od hranice ložiska a pouze 10 m od navrhované hranice DP se nachází silnice 2. třídy II/10 Netvořice – Kamenný přívoz. Záměr předpokládá napojení DP novým sjezdem přímo na tuto silnici. Ta umožní napojení na síť veřejných komunikací a expedici suroviny do cílové oblasti, kterou bude zejména jižní okolí Prahy, Benešovsko a Praha. Problematické a nevyhovující je trasování v obci Kamenný Přívoz včetně mostu přes Sázavu a dále pak expedice po silnicích 3. tříd přes Netvořice a Lešany. Realizace záměru je proto vázaná na výstavbu a zprovoznění dálnice D3 minimálně v úsecích: Praha – Jílové, Jílové – Hostěradice a Hostěradice – Václavce. Expedice kameniva z DP Lešany může probíhat v době výstavby D3 pouze pro potřeby stavby nebo může být zahájena k ostatním zákazníkům až po dokončení zmíněných úseků D3.

V srpnu 2013 vydalo MŽP rozhodnutí, kterým udělilo souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Lešany pro GET s.r.o.
Těžba bude realizována za použití běžných metod průmyslové těžby stavebního kamene pomocí trhacích prací velkého rozsahu – plošnými a clonovými odstřely, případně odstřely jednou nebo více řadami patních vrtů.

Sociálně technické zázemí lomu bude tvořeno souborem dočasných staveb po dobu provozu lomu pro jeho zaměstnance (do 10 osob). Bude oploceno, ostrahu zajistí bezpečnostní agentura.

Závěr: Vlivy spojené se záměrem významně nezhorší stávající zatížení území. Záměr lze z hlediska jeho vlivů na ŽP a veřejné zdraví považovat za přijatelný. Nedílnou součástí záměru jsou opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů na životní prostředí, které jsou uvedeny v dokumentaci. Zdroj: GET s.r.o.