Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 2. května 2011 u místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,posunuje se termín podání přehledu do 1. srpna 2011.

Tiskopis Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 a podrobný návod k vyplnění jsou k dispozici na jednotlivých OSSZ a na webových stránkách ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm.

Návod obsahuje základní informace o platné právní úpravě a jeho součástí jsou tiskopisy „Potvrzení o době trvání zaměstnání za rok 2010“ a „Potvrzení o studiu“. Obsahuje také Podrobný přehled důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a informaci, které důvody nemusí OSVČ dokládat a které je potřeba příslušné OSSZ doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém podala přehled.

Elektronická podoba tiskopisu je k dispozici ve dvou formátech - v pdf, který lze vytisknout a následně vyplnit a ve formátu .zfo, tedy v podobě, která umožňuje přehled vyplnit v počítači a za pomoci elektronické kalkulačky vypočítat pojistné.

Takto vyplněný tiskopis lze buď vytisknout a předat či zaslat OSSZ v papírové podobě, nebo podepsat zaručeným elektronickým podpisem a odeslat elektronicky (e - Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS) - http://www.cssz.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-prehledu-o-prijmech-a-vydajich-osvc-za-rok-2010/ nebo prostřednictvím e-podatelny.

Přehled lze podat i do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení. ČSSZ nevyžaduje elektronický podpis u podání, je-li přehled zaslán z datové schránky fyzické osoby nebo z datové schránky podnikající fyzické osoby, kterou je OSVČ podávající přehled - jedná se o platné podání.

(V případě, že je přehled zaslán z datové schránky daňového poradce nebo účetní, kteří zpracovávají OSVČ daňové přiznání, ve spisové dokumentaci však není plná moc opravňující je k podání přehledu o příjmech a výdajích za danou OSVČ, bude OSVČ vyzvána k podpisu takto zaslaného dokumentu.)
ID adresy datových schránek jednotlivých OSSZ jsou zveřejněny na adrese www.cssz.cz v oddílu Kontakty – Okresní pracoviště.

Po podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2010 se mění výše záloh na pojistné na důchodové pojištění. OSVČ, která vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost, bude v měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce platit pojistné dle výše jejího daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2010, minimálně však 1 807 Kč.

Platba záloh na pojistné na důchodové pojištění je v případě SVČ hlavní povinná vždy, tedy i když je OSVČ ve ztrátě. OSVČ si od 1. 1. 2011 určuje měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění.

Měsíční vyměřovací základ nemůže být nižší než 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce, nejméně však ve výši stanoveného minima a nemůže být vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu.

OSVČ, která vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, bude v roce 2011 povinna platit zálohy na pojistné, pokud se přihlásí k účasti na pojištění na rok 2011 nebo pokud její daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podle zákona o daních z příjmů byl v roce 2010 alespoň 56 901 Kč (výkon činnosti po 12 kalendářních měsíců).

Pro takového podnikatele bude minimální záloha na pojistné na důchodové pojištění v měsíci podání Přehledu za rok 2010 a následující měsíce také závislá na výši daňového základu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti za rok 2010, minimálně bude činit 723 Kč.

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající SVČ vedlejší, musí vždy oznámit zákonný důvod (důvody) příslušné OSSZ, a to nejpozději spolu s Přehledem o příjmech a výdajích za rok 2010, pokud skutečnost již neoznámila dříve.

Jestliže ČSSZ nemá skutečnosti o výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti ve své evidenci (více na http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/druhy-svc/), je OSVČ povinna tento důvod (důvody) doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přehled podán.

Pokud OSVČ povinně dokládané důvody vedlejší SVČ nejpozději do této lhůty nedoloží, bude její činnost v roce 2010 považována za hlavní, neboť k pozdějšímu doložení těchto důvodů nelze přihlédnout.

Pozor na nejčastější nedostatky
• v Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2010 je potřeba správně rozdělit daňový základ z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti z vedlejší a hlavní SVČ,
• oznamovat zahájení spolupráce spolupracujících osob vykonávajících vedlejší SVČ je nutno hned a ne až při podání přehledu, učiní-li to OSVČ později, hrozí jim udělení pokuty a u OSVČ vykonávajících hlavní SVČ i dopočtení penále.

Pokud OSVČ nepodá přehled včas nebo vůbec, může jí za to OSSZ uložit pokutu až 20 000 Kč nebo - při opětovném nesplnění povinnosti - až 100 000 Kč. Doplatek na pojistném musí OSVČ zaplatit nejpozději do 8 dnů ode dne podání přehledu za předchozí kalendářní rok.

Pokud OSVČ nezaplatí pojistné ve stanovené lhůtě, nebo ho zaplatí v nižší výši, než měla, vzniká jí povinnost platit penále. Sazba penále za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá, činí 0,05 %. Penále se platí ode dne následujícího po dni splatnosti pojistného do dne úhrady dluhu včetně tohoto dne.

Penále ze záloh se naposledy platí za den, ve kterém byl nebo měl být podán přehled (pokud nebyla záloha uhrazena dříve). Více informací o podání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ naleznete na webových stránkách ČSSZ.

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ nadále dobrovolná. Splatnost pojistného na nemocenské pojištění je od 1. do 20. dne následujícího měsíce. Minimální pojistné činí 92 Kč měsíčně.

Výši měsíčního základu si OSVČ určuje svou platbou, která činí 2,3 % z tohoto základu, tento však nemůže být vyšší než měsíční vyměřovací základ, ze kterého byla/měla být uhrazena záloha na pojistné na důchodové pojištění v daném měsíci.

OSVČ vykonávající vedlejší činnost a účastná nemocenského pojištění, je považována od 1. 1. 2011 za OSVČ vykonávající hlavní činnost a je tedy povinna platit zálohy na pojistné. Tato OSVČ může dlužné zálohy na pojistné za období leden 2011 až kalendářní měsíc, který předchází měsíci, ve kterém podala nebo měla podat přehled za rok 2010, doplatit do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž tento přehled podala.

Užitečné informace pro OSVČ jsou obsaženy v publikaci „Sociální zabezpečení 2011“, kterou vydala ČSSZ. Je dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ a na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/informace/informacni-materialy/publikace.htm.

Zdroj: Pavel Gejdoš, tiskový mluvčí ČSSZ