Auditoři v dokumentech sdružení zjišťovali loni uskutečněné finanční operace, tvorbu finančních fondů, náklady a výnosy podnikatelské činnosti svazku obcí, peněžní operace mezi dvěma nebo více územními celky sdružení nebo ty mezi sdružením a právnickými či fyzickými osobami a také hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu i penězi poskytnutými ze zahraničí na základě mezinárodních smluv.

Předmětem auditu, který se konal během dvou dnů letošního února a také jeden den v dubnu bylo také prověřování nakládání sdružení s majetkem jednotlivých obcí i státu, zadávání a uskutečnění veřejných zakázek, stav pohledávek, zastavování movitých i nemovitých věcí ve prospěch třetích osob a samozřejmě i účetnictví vedené svazkem obcí.

Za to všechno zodpovídá statutární orgán svazku obcí, jímž je valná hromada. Dobrovolnému svazku obcí pak předsedá benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Auditoři ve své zprávě datované ke 12. červnu konstatovali, že v hospodaření sdružení Vodovodní přivaděč Javorník – Benešov, nezjistili žádné chyby a nedostatky.