Jako jeden z bývalých manažerů, kterého se tato kauza obzvláště citlivě dotýká, protože žiji a dál chci žít mezi Vámi, považuji za svou povinnost zaujmout k věci vlastní postoj a podat následující vysvětlení.
Média Vám tvrdí, že jsme vytvořili jakousi tajnou doložku manažerských smluv, kterou bylo stanoveno nehorázné odstupné. Nic takového se však nestalo. Mé odstupné ve výši 10 průměrných měsíčních platů (srovnatelných s některými z Vás) stanovila organizace v manažerské smlouvě již při mém nástupu do funkce náměstka v roce 2006. V této výši bylo také vyplaceno, aniž bych okamžité vyplacení sám inicioval.
Kritizovaný neveřejný mzdový dodatek smlouvy, mnou podepsaný již v lednu 2007, měl za cíl změnit pouze podmínky pro výplatu odstupného s ohledem na skutečnost, že jistota zaměstnání na této pozici je dána nejen manažerskými schopnostmi, ale i politickým uspořádáním a to tak, že bude vyplatitelné i při rozvázání pracovního poměru dohodou, pokud je manažer ve své funkci déle než dva roky.
Po nástupu do funkce náměstka ředitele jsem postupně převzal agendu a povinnosti za dva bývalé náměstky (oba po odchodu dostali stejné odstupné o jakém se nyní neustále mluví). Má odpovědnost se tak rozšířila na téměř 80 procent činností nemocnice, aniž bych kdy požadoval zvýšení mzdy nebo jiné odměny.
K prezentované ztrátě z hospodaření nechť se vyjádří někdo z přímo zodpovědných. Z informací mně dostupných ale nemohu věřit, že celková ztráta byla ve výši, kterou Vám pan hejtman Rath sdělil. Poslední provozní ztráta mě známá, zveřejněná i na dozorčí radě, je uvedena ve zprávě nezávislého auditora za tři čtvrtletí a je ve výši 21,5 milionu korun. Auditor činnost managementu přitom hodnotí pozitivně. Jeho nález vyústil v tvrzení, že provozní ztráta není výsledkem špatné činnosti managementu, ale odráží reálné potřeby nemocnice vzhledem k plnění trendů moderní medicíny, které ve zprávě detailně specifikuje.
Součástí mé manažerské smlouvy od počátku byla také tzv. konkurenční doložka, která mi zakazuje po dobu dvanácti měsíců po rozvázání pracovního poměru přijmout obdobnou funkci u jiného zaměstnavatele s obdobným předmětem činnosti a to pod sankcí smluvní pokuty jejíž výše je ve smlouvě stanovena. V případě, že zaměstnavatel takovouto omezující podmínku po zaměstnanci požaduje, je ze zákona povinen vyplatit mu náhradu, v tomto případě dvanácti průměrných měsíčních platů. Rozhodl jsem se respektovat tuto doložku, aniž bych po nemocnici požadoval finanční náhradu.
Přesto, že celá mediální kauza připravila mé rodině spoustu nepříjemností, na nemocnici jako takovou jsem nezanevřel, předal jsem veškeré potřebné údaje a informace novému vedení a jsem i v budoucnu ochoten spolupracovat na jejím rozvoji, budu-li o to požádán. Příkladem je generel nemocnice, kde mnou navržená varianta se jeví jako nejvhodnější a uvažuje se o její realizaci. Ti, kteří jsou schopni a ochotni chápat celý komplex i minulých problémů nemocnice ví, že jsem svou práci nikdy nedělal pouze pro peníze.
Změna politického uspořádání sebou přináší věci příjemné i méně příjemné, zdravotnictví vždy bylo a i nadále bude dobrým mediálním terčem. Vždy jsem chtěl stát na okraji politiky, ale nyní se mě bohužel politický boj bytostně dotýká, proto jsem cítil nutnost sdělit Vám můj pohled na celou věc ,a ještě jednou Vám všem poděkovat za to, co se nám společně podařilo a za co se opravdu nestydím, ba naopak jsem na to hrdý. Nevěřím tedy, že Benešov je nejhorší a všichni všechno dělali špatně.

S přáním dobrého roku 2009 MUDr. Roman Mrva