„Peníze jsou určeny na zachování na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a které nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek může být použit i na obnovu movitých kulturních památek pevně spojených se stavbou jako například oltáře či varhany, pokud je tato stavba památkou. Z programu však nelze hradit náklady na modernizace objektů jako je zateplování, vytápění, elektroinstalace, rozvody vody, vzduchotechnika a podobně," upřesnil Ondřej Drlík z odboru životního prostředí vlašimské radnice s tím, že minimální podíl vlastníka památky činí deset procent z nákladů, k nímž se dotace váže. Do programu nelze zařadit akci obnovy kulturní památky, jejíž špatný technický stav byl způsoben vlastníkem, který úmyslně zanedbal její pravidelnou údržbu.


Peníze poskytne ministerstvo formou účelových příspěvků po provedeném správním řízení na základě rozhodnutí v souladu se zákonem o státní památkové péči. Žadatel však musí kromě jiného v žádosti uvést všechny potřebné údaje kulturní památky a zavázat se, že bude obnovu průběžně konzultovat se specialisty Národního památkového ústavu v součinnosti s příslušným pracovníkem obce s rozšířenou působností. Je také povinen dbát jejich rad s cílem zajistit co nejvyšší úroveň prací z hledisek státní památkové péče.


„Příspěvek z programu nelze poskytnout, jestliže byl na stejnou akci ve stejném roce poskytnut jiný příspěvek z ostatních programů ministerstva v oblasti památkové péče," dodal Drlík s tím, že potřebné informace, konzultační a metodickou pomoc k postupu při zpracování žádosti poskytne žadatelům ministerstvo, případně obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Karel Chlumec