Titanic

Titanic je americký film, který v roce 1997 natočil režisér James Cameron. Získal řadu ocenění, včetně rekordních jedenácti Oscarů. Patří mezi nejnákladnější filmy v historii světové kinematografie a s celkovými celosvětovými tržbami ve výši 2,2 miliardy dolarů drží zároveň pozici třetího kasovně nejúspěšnějšího filmu všech dob.

Ve snímku se objevuje jedna z nejznámějších filmových scén všch dob, kdy Rose DeWitt Bukater, kterou hraje Kate Winsletová, přichází za Jackem Dawsonem v podání jedinečného Leonarda DiCapria, na příď obrovského Titaniku. Jack ji bere za ruku a chce po ní, aby zavřela oči.

| Video: Youtube

Jak zní nejromantičtější scéna všech filmových dob v originále?

Rose: Hallo Jack. I changed my mind.They said you might be up…
Jack: psssss…give me your hand, now close your eyes. Go on. Step up. Hold onto the railing, keep your eyes closed. Don‘t peek.
Rose: I‘m not.
Jack: Step up onto the rail. Hold on, hold on. Keep your eyes closed. Do you trust me?
Rose: I trust you.
Jack: Open your eyes.
Rose: I'm flying Jack.
Jack zpívá: Come Josephine, in my flying muchine going up, she goes! Up she goes!

Překlad:

Rose: Ahoj Jacku. Změnila jsem názor. Říkali, že možná budeš….
Jack: pšššš…dej mi ruku. Zavři oči. No tak. Běž nahoru. Chyť se zábradlí a zavři oči. Hlavně se nekoukej.
Rose: Nekoukám se.
Jack: Stoupni si na zábradlí. Drž se. Neotvírej oči. Věříš mi?
Rose: Věřím ti.
Jack: Otevři oči.
Rose: Já letím Jacku.
Jack zpívá: Pojď Josefíno, v mém létajícím stroji vzhůru. Ona jde, stoupá vzhůru.

Pán prstenů: Společenstvo prstenu

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring je fantasy film z roku 2001 režírovaný Peterem Jacksonem a natočený podle knihy - prvního dílu Pána prstenů anglického spisovatele J. R. R. Tolkiena. Jak vlastně vzniklo slavné Společenstvo prstenu? Frodo se spolu se svým kamarádem a zahradníkem Samem a přáteli Smíškem a Pipinem vydává na Gandalfovu radu do elfské pevnosti Roklinky, kam Sauronova moc nesahá a kde se má rozhodnout o dalším osudu Prstenu.

V Roklince uspořádá pán Elrond (Hugo Weaving) poradu, jíž se zúčastní elfové, lidé, trpaslíci, Frodo se svými přáteli a čaroděj Gandalf. Je nutné prsten zničit na místě, kde byl vyroben, čili v srdci Sauronovy říše Mordoru v Puklinách osudu. Protože se nikdo nechce dobrovolně do tak nebezpečného místa vydat, nabídne se nakonec Frodo, kterého hraje Elijah Wood, že tam prsten odnese.

Jeho nabídka je přijata a jsou mu ustanoveni společníci, kteří mu budou na cestě pomáhat: všichni jeho hobití přátelé – Sam (Sean Astin), Smíšek (Dominic Monaghan), Pipin (Billy Boyd), Aragorn (Viggo Mortensen) , Gandalf (Ian McKellen), elf Legolas (Orlando Bloom), trpaslík Gimli (John Rhys-Davies) a Boromir (Sean Bean), syn vládnoucího správce Gondoru.

Od času 2:28

| Video: Youtube

Jak zní vznik Společenstva prstenu v originále?

Frodo: I will take it. I will take the Ring to Mordor. Though…I do not know the way.
Gandalf: I will help you bear this burden, Frodo Baggins as long as it is yours to bear.
Aragorn: If by my life or death I can protect you…I will, you have my sword.
Legolas: And you have my bow.
Gimli: And my axe.
Boromir: You carry the fates of us all, little one. If this is indeed the will of the Council…the Gondor will see it done.
Sam: heee…Mr. Frodo‘s not going anywhere without me.
Elrond: It is hardly possible to separate you even when he is summoned to a secret Council and you are not.
Smíšek: We‘re coming too! You‘ll have to send us home tied up in a sack to stop us.
Pipin: Anyway, you need people of intelligence on this sort of mission. Quest. Thing.
Smíšek: Well, that rules you out, Pip.
Elrond: Nine companions. So be it. You shall be the Fellowship of the Ring.
Pipin: Great! Where are we going?

Překlad:

Frodo: Já ho vezmu. Vezmu prsten do Mordoru. I když… neznám cestu.
Gandalf: Pomohu ti to břemeno nést Frodo Pytlíku, dokud na tobě bude ležet.
Aragorn: Pokud tě svým životem nebo smrtí mohu chránit…udělám to, máš můj meč.
Legolas: A máš můj luk.
Gimli: A mou sekeru.
Boromir: Neseš osudy nás všech, maličký. Pokud je to skutečně vůle rady, Gondor zajistí, že to tak bude.
Sam: Heeee….Pan Frodo beze mě nikam nepůjde.
Elrond: Je těžké tě od něj oddělit, i když je předvolán do tajné rady a ty ne.
Smíšek: Jdeme taky! Museli byste nás poslat domů svázané v pytli, abyste nás zastavili.
Pipin: Každopádně na tento druh mise potřebujete inteligentní lidi. Výpravu. Věc.
Smíšek: To tě ale vylučuje, Pipe.
Elrond: Devět společníků. Budiž. Budete Společenstvím prstenu.
Pipin: Bezva. Kam jdeme?

Statečné srdce

Braveheart je americký historický film, který v roce 1995 natočil režisér Mel Gibson, který si v něm také zahrál hlavní roli. Film získal pět Oscarů, včetně ocenění za nejlepší film. William Wallace (Mel Gibson), se postavil do čela skotského odporu proti Angličanům. Před velkou bitvou s anglickou armádou musí William nabudit své spolubojovníky. Ti se střetu s přesilou bojí. William k nim pronese vlastenecký projev.

| Video: Youtube

Jak zní tato nezapomenutelná scéna v originále?

William: Sons of Scotland…I am William Wallace.
Voják: William Wallace is 7 feet tall.
William: Yes. I‘ve heard. He kills men by the hundreds and if he were here, he‘d consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace and I see a whole army of my countrymen here in defiance of tyranny. You‘ve come to fight as free men. And free men you are. What will you do with that freedom? Will you fight?
Vojáci: No!
Voják: Against that? No! We will run, and we will live.
William: Aye. Fight, and you may die. Run, and you‘ll live at least awhile. And dying in your beds many years from now, would you be willing to trade all the days from this day to that for one chance….just one chance…to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they‘ll never take our freedom. Alba gu bra (bràth)!

Překlad:

William: Synové Skotska…jsem William Wallace.
Voják: William Wallace je vysoký 7 stop.
William: Ano. Slyšel jsem. Zabíjí muže po stovkách a kdyby tu byl, pohltil by Angličany ohnivými koulemi z očí a blesky ze zadku. Jsem William Wallace a vidím tu celou armádu svých krajanů navzdory tyranii. Jsem William Wallace a vidím tu celou armádu svých krajanů bouřících se proti tyranii. Přišli jste bojovat jako svobodní muži. Co uděláte s tou svobodou? Budete bojovat?
Vojáci: Ne!
Voják: Proti tomu? Ne! Utečeme a budeme žít.
William: Ano. Bojujte a můžete zemřít. Utečte a alespoň chvíli budete žít. Až budete umírat ve svých postelích o mnoho let později, budete ochotni vyměnit všechny dny od tohoto dne za jednu šanci… jen jednu šanci vrátit se sem a říct našim nepřátelům, že nám mohou vzít život, ale nikdy nám nevezmou svobodu. Alba gu bra (bràth) - skotská gaelská fráze používaná k vyjádření věrnosti Skotsku. Znamená Skotsko navždy.

Rocky Balboa

Rocky Balboa je americký film z roku 2006, šesté a zatím poslední pokračování filmové série Rocky, navazující na snímky Rocky, II, III, IV, V. Scénář napsal a film režíroval představitel Rockyho Balboa Sylvester Stallone. Příběh se odehrává o 20 let později od posledního dílu. Milovaná Rockyho Adriana je po smrti, jeho syn Robert Balboa jr. ( Milo Ventimiglia) vyrostl a pracuje a Rocky tráví večery ve své restauraci. Z tohoto snímku pochází velmi známá motivační řeč Rockyho, kterou řekne svému synovi.

Do času 2:40

| Video: Youtube

Jak zní oblíbená motivační pasáž v originále?

Rocky: You ain‘t gonna believe this, but you used to fit right here. I‘d hold you up and say to your mother: This kid‘s gonna be the best kid in the world. This kid‘s gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching. Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped bein‘ you. You let people stick a finger in your face and tell you you‘re no good and when things got hard, you started lookin‘ for somethin‘ to blame. Like a big shadow. I‘ll tell you something you already know. The world ain‘t all sunshine and rainbows. It‘s a very mean and nasty place. And I don‘t care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobady is gonna hit as hard as life. But it ain‘t about how hard you hit. It‘s about how hard you can get hit and keep movin‘ forward. How much you can take and keep movin‘ forward. That‘s how winnin‘ is done!If you know what you‘re worth, get what you‘re worth, but you gotta be willin‘ to take the hits and not pointin‘ fingers sayin‘ you ain‘t where you wanna be because of him or her or anybody!Cowards do that, and that ain‘t you! You‘re better than that!

Překlad:

Rocky: Nebudeš tomu věřit, ale kdysi ses vešel sem. Držel jsem tě a řekl tvé matce: Toto dítě bude nejlepší dítě na světě. To dítě bude lepší než si dokážeme představit. A vyrůstal jsi dobře a úžasně. Bylo to skvělé sledovat. Každý den byl poctou. Pak nadešel čas, abys byl svým vlastním pánem a postavil se světa, a ty jsi to udělal. Ale někde na té cestě jsi se změnil. Přestal jsi být sám sebou. Nechal jsi lidi strčit ti prst do tváře a říct, že nejsi dobrý a když bylo ještě hůř, začal jsi hledat vinu jinde. Jako velký stín. Řeknu ti něco, co už víš. Svět není jen slunce a duha. Je to velmi zlé a ošklivé místo. A je jedno, jak tvrdý jsi, srazí tě na kolena a nechá tě klečet, pokud to dovolíš. Ty, já, nikdo nerozdává tak tvrdé rány jako život. Ale nejde o to, jak rány rozdáváš. Jde o to, kolik ran uneseš a nezastaví tě to. Kolik toho dokážeš přijmout a nezastaví tě. Takto se vyhrává! Musíš znát svou cenu a jít si za svým, ale musíš umět snášet rány a ne si stěžovat, že nejsi tam, kdes chtěl a ukazovat při tom na toho nebo na toho, že to zavinili. To dělají zbabělci a to ty nejsi. Jsi lepší než oni.