První sjezd hasičů se konal 5. června 1910 v Zahrádce, za účasti 90 členů, pod vedením Františka Mušky. Hasiči se scházeli na schůzích třikrát, až desetkrát ročně se zaměřením na školení členů a to jak po stránce odborné tak i praktické. Nebylo výjimkou, že bylo ročně provedli až pět cvičení.
Velké úsilí sbor věnoval preventivní činnosti při prohlídkách obytných a hospodářských budov, zejména před sklizní obilí a topnou sezónou. V pozdější době bylo nutné zapojení sboru do brigád při údržbě výstroje a výzbroje členů, ale i samotné zbrojnice. Hasiči se rovněž podíleli na zemědělských pracích či sběru surovin. Velká pozornost byla věnovaná úzké spolupráci se sousedními sbory. Později se konala častá cvičení pro veřejnost a téměř každoročně se uspořádal hasičský ples a maškarní bál.

Zápisy například uvádí i nelichotivé záležitosti, že hasiči občas k požáru nevyjeli, neboť nebyli koně. V roce 1931 sbor za 33 tisíc korun koupil od táborské firmy Mara motorovou stříkačku o výkonu 35 HIP.

V letech 1942 - 44 byla činnost sboru v důsledku vystěhování obce přerušená. Po skončení válečných hrůz se občané vraceli do svých domovů, ale nacházeli jen torza toho, co opouštěli. Nastala doba budování a obnovy. Postupně se modernizovala i požární technika.
V roce 1956 zakoupili hasiči první televizor v obci a umístili jej do budovy tehdejšího MNV v Zahrádce. V roce 1965 byla zakoupená za 26 050 Kčs nová stříkačka typu PPS 12, výrobek SVA Havířov. Obměněná byla v roce 1970 a za dalších pět let byla pro potřeby sboru zakoupená Tatra 805. V této době došlo ke sloučení obcí pod MNV Maršovice.

Od roku 1980 byly zahájené práce na přestavbě nové zbrojnice z bývalého čp. 6 v Zahrádce. Objekt byl vykoupený a po třech letech usilovné práce členů sboru i pomoci občanů, kdy bylo odpracováno 4 600 hodin byla stavba dokončená. V roce 1993 obdržel sbor od JZD vozidlo Robur se stříkačkou PPS 12.

Za uplynulé období prošlo sborem hasičů v Zahrádce více než 100 členů, při průměrném ročním stavu 17 členů. V posledních letech nebyly zaznamenány žádné větší akce. Naposledy tomu bylo při povodní v roce 2002. Průběžně se sbor podílí na obnově zeleně a úpravě okolí podél komunikace v Zahrádce. Dále je organizovaný sběr druhotných surovin a údržba části toku Janovického potoka. Ve spolupráci s Úřadem městyse Maršovice bude provedená oprava hasičské zbrojnice.

S využitím Hasičské kroniky okresu Benešov a podkladů kronikáře Antonína Lupače k 110. výročí.

Kozlův hasičský počin - HLASUJTE ZDE.