Jedná se o úsek vodního toku v říčním km 53,532 – 54,258. Součástí opatření na ochranu před povodněmi je také ochrana proti vodě z levostranného přítoku řeky Sázavy – Dojetřického potoka. Součástí opatření je i obnova původního koryta řeky Sázavy na pravém břehu.

Ochrana území levého břehu – Na Závrtku, představuje liniové protipovodňové opatření, jehož návrh byl ovlivněn prostorovými možnostmi a zejména lipovou alejí na současném břehu. Výslednou variantou je nahrazení šikmého břehu nábřežní zdí, která je umístěna mimo kořenový systém stromů.

Celková délka linie je přibližně 300 metrů. Podzemní stavbu tvoří stěna z ocelových štětovnic pro omezení průsaků do chráněného území štěrkovými vrstvami. Na ní je postavena železobetonová tížná zeď s kamenným obkladem a stabilizací základu kamenným záhozem a dlažbou. Nábřežní zeď tvoří pevnou protipovodňovou zábranu i ochranu proti pádu osob do koryta toku.

Po úvodním slovu, které pronesl Hugo Roldán, promluvil Miroslav Toman: "Jsem velmi rád, že se můžu této akce zúčastnit, protože je to významná vodohospodářská stavba. Přestože v poslední době se soustředíme na řešení sucha, tak nesmíme samozřejmě zapomínat na protipovodňová opatření a proto jsem velmi rád, že se tato akce podařila i přes řadu technických úskalí. Díky tomu vzniklo dílo, které poskytne obyvatelům města potřebnou ochranu před velkou vodou".

Závěrem poděkoval všem, kteří se na akci podíleli. Po něm se slova ujal pan Petr Kubala, který mimo jiné uvedl několik technických dat o vzniklém díle: "Ne levém břehu je protipovodňová zeď, na kterou navazuje mobilní hrazení. Celá ta ochrana je na stoletou povodeň, má průtok 636 metrů krychlových za vteřinu, s tím, že kapacita koryta je cca 80 kubických metrů za vteřinu. Na pravém břehu, kde stojíme, je zhruba 600 metrů dlouhá protipovodňová hráz, která dosahuje výšky až do 6 metrů a je navázána kolem sportovního areálu a zakončená futuristickým schodištěm, které si myslím, že si občané Sázavy oblíbí. Zapomněl jsem ještě na levostranný přítok Dojetřického potoka, kde je udělaná ochrana formou pevných ochranných zdí spolu s mobilním hrazením."

Následovalo poděkování minulému i současnému starostovi města, dalším zástupcům města a všech firem. Poslední se slova ujal Ivan Koldcsiter: "Vše už bylo řečeno, já jen bych chtěl opravdu zdůraznit, že bych chtěl poděkovat jak bývalým kolegům, panu kolegovi Petru Šibravovi (bývalý pan starosta Sázavy - pozn. autora) a jeho kolegům a kolegům u nás na úřadě, tak investorům a realizátorům akce, že odvedli kvalitní práci a že můžeme tuto akci uvést do provozu. Děkuji."

Po přestřihnutí pásky a slavnostním přípitku, následovala procházka po hrázi na pravém břehu řeky a tím byla slavnostní akce zakončena.

Vladimír Trmal