„Ratměřice jsou zásobovány podzemní vodou z pramenní jímky, která byla uvedena do provozu v roce 1970. Nad touto pramenní jímkou byla postavena úpravna vody. Z ní je voda výtlačným řadem vedena do vodojemu, ze kterého je rozváděna po obci,“ vysvětlil ratměřický starosta Viktor Liška s tím, že Krajská hygienická stanice již několikrát upozorňovala na nevyhovující stav objektu úpravny vody, na které se stejně jako na pramenní jímce podepsala desetiletí nepřetržitého provozu.

„Dalším problémem byla nedostatečná akumulace ve vodojemu o objemu asi 46 kubíků, přičemž průměrná denní spotřeba ratměřických domácností je kolem 60 kubíků, v letních měsících až 100 kubíků vody. V době denní špičky nebylo možné vodojem naplnit, protože obec disponuje pouze jedním vodovodním řadem, který slouží jako přívod upravené vody i jako potrubí pro distribuci ke spotřebitelům,“ dodal Viktor Liška.

Díky projektu posílení vodárenské soustavy byl postaven nový vodojem o objemu 2 krát 40 kubických metrů vody, o 20 kubíků zvětšena akumulace upravené vody v místě stávající úpravny vody, pořízena nová technologie pro úpravu vody, automatická tlaková stanice včetně tlakové nádoby, nová měrná šachta na stávajícím vodovodním potrubí a stavebně upraveny stávající studna a úpravna vody tak, aby vyhovovaly přísným hygienickým limitům.

V nové měrné šachtě je elektronické měření, provozovatel vodovodu tak v aplikaci může kontrolovat aktuální spotřebu vody a její množství ve vodojemu. „Posílení vodárenské soustavy v Ratměřicích bylo realizováno za pomoci dotace z Národního programu Životní prostředí. Celkové nálady projektu se vyšplhaly na 3 551 882 korun, dotace pomohla uhradit částku ve výši 2 842 225 korun,“ doplnila Jana Truhlářová-Měchurová, manažerka Mikroregionu Voticko.

Mikroregion Voticko