V archivu dobrovolného svazku obcí se zachovala jeho každoroční hodnocení činnosti, tedy záznamy o tom, co se povedlo, ale i o tom, kde měl mikroregion rezervy. Snad vás nepřekvapí, že některé projekty, které byly realizovány právě v počátcích činnosti mikroregionu, trvají navzdory několikaleté udržitelnosti, dané podmínkami dotací, dodnes, byť s obměnami. Osvědčily se a my jsme si na ně rádi zvykli…

V roce 2001 s úhradou mzdy pečovatele – poradce pomohl jeden z dotačních titulů Programu obnovy venkova, který je s nezbytnými úpravami a obměnami vyhlašován Ministerstvem pro místní rozvoj dodnes. Díky tomu se mohl Zdeněk Sedláček naplno starat o organizační a technický chod mikroregionu, zpracovávat žádosti o granty a dotace a hlídat termíny. Více něž jeden a půl milionu korun byl v tomto roce věnován na rozvoj cestovního ruchu na území mikroregionu. V podstatě prvním velkým společným projektem obcí, které se sdružily v dobrovolný svazek, byl projekt s názvem Rozvoj turistických tras na území Mikroregionu Džbány. Z Ministerstva pro místní rozvoj byl podpořen částkou 910 000 korun, celková suma projektu byla o 400 000 korun vyšší.

Občanské sdružení Oživení zpracovalo za 80 000 korun studii rozvoje cyklistických tras. Po rozsáhlém připomínkování této studie příslušnými orgány státní správy se začaly opravovat komunikace, po kterých byly a jsou dosud cyklotrasy vedeny. Dopravním značením byly osazeny dvě páteřní cyklotrasy – první z Louňovic přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov, Votice a Vojkov do Sedlčan a druhá z Votic přes Olbramovice a Bystřici do Benešova. Tento projekt pokračoval i v dalším roce zkvalitňováním povrchů cyklotras, osazováním dopravního značení a informačními panely na turisticky významných místech mikroregionu.

Už tehdy si starostové mikroregionu uvědomovali, že turistický ruch může být pro Voticko potenciálem rozvoje: „Oblast cykloturistiky se v současné době rozvíjí velkým tempem a myslím si, že v našem regionu máme dostatek přírodních a architektonických zajímavostí, kterými můžeme tyto návštěvníky úspěšně lákat. Naším zájmem není pouze to, aby tito cykloturisté rychle projeli naše území, ale aby se zdrželi o něco déle. K tomu jim musíme nabídnout doplňující služby – zajímavé společenské, sportovní a kulturní aktivity, kvalitní ubytování v různých kategorií a přívětivou obsluhu v místních restauracích. Spokojený návštěvník se k nám jistě opět vrátí a nenechá si svoje krásně prožité chvíle dovolené pouze pro sebe,“ uvedl Zdeněk Sedláček v hodnocení činnosti Mikroregionu Džbány v roce 2001.

Rozvoj turistiky byl podnětem ke vzniku infocentra


Díky dalšímu mikroregionálnímu projektu se začalo pracovat na zřízení Informačního centra Mikroregionu Džbány (dnes Turistické informační centrum Votice). V přízemí staré radnice, kde ostatně najdete votické íčko i dnes, byly v letech 2001–2002 zrekonstruovány a technicky vybaveny dvě místnosti. Ministerstvem pro místní rozvoj bylo podpořeno i zpracování studie s názvem „Komplexní řešení dopravní obslužnosti Mikroregionu Džbány“. Projekt byl podpořen částkou 100 000 korun a jeho řešitelem byl architekt Postránecký. Cílem studie bylo zhodnocení tehdejšího stavu dopravní obslužnosti na území mikroregionu v návaznosti na jeho širší okolí a hlavní spádová centra, následné navržení optimalizace spojů a možností zlepšení situace.


Pečovatel – poradce sledoval také přípravu programu SAPARD, který byl jedním z předstrukturálních programů Evropské Unie. Vzhledem k tomu, že jeho začátek byl od roku 1999 neustále oddalován, stával se pomalu mystickou záležitostí a pohledem starostů obcí pouhou bublinou Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro místní rozvoj. I přes to Bystřice, Jankov, Olbramovice a Votice začaly do tohoto programu připravovat své projekty. A právě v tu chvíli došlo na pomyslné „lámání chleba“, kdy si starostové více než kdy jindy začali uvědomovat, že s přípravou žádosti o dotace začíná být spojena „velká“ administrativa. „Musíme si uvědomit, že projekty budou přicházet do silného konkurenčního prostředí, kde případné nepřesnosti, přílišná obecnost a chybná vysvětlení mohou negativně ovlivnit možnosti finanční podpory projektu.

Doba, kdy se peníze ze státní pokladny rozdělovali na základě jednostránkových formulářů, skončila a získat dotační prostředky vyžaduje mnoho času, úsilí, odbornosti a peněz. Žádosti musí obsahovat mnoho příloh, od projektových dokumentací počínaje, strategií rozvoje území, investičních záměrů, ekonomických analýz, studií proveditelnosti a hodnocení vlivů na životní prostředí konče,“ poznamenal tehdy Zdeněk Sedláček.

Díky podpoře Nadace Via mohla pokračovat tradice pochodu v Jankově


Další společnou aktivitou obcí mikroregionu bylo získání tzv. sdružené licence na nákup softwaru programu VISMO. Od roku 2002 měly obce povinnost zveřejňovat oficiální dokumenty na internetu na vlastní webové stránce. Ačkoli dnes chápeme internet jako běžnou součást našich životů, na začátku 21. století byl v naší kotlině tento způsob zveřejňování dat teprve „v plenkách“. Mikroregion nezapomínal ani na kulturu, sport, historii a tradice. Na základě jeho žádosti podpořila Nadace Via dvaceti tisícovou částkou přípravu a organizaci prvního ročníku pochodu Po stopách bitvy u Jankova. Dalšími třiceti tisíc korun podpořila konání akce i napřesrok. I díky této podpoře trvá tradice pochodu v Jankově již dvacet let!

close Pochod po stopách bitvy u Jankova. info Zdroj: Z. Sedláček zoom_in Pochod po stopách bitvy u Jankova.


Z Programu obnovy venkova získal Mikroregion Džbány v roce 2002 dotace ve výši 2 624 000 korun. Tato částka představovala 70 procent hodnoty realizovaných projektů v celkové výši 3 miliony 785 tisíc korun. Mimo jiné šlo opět o dotaci na mzdu pečovatele – poradce a na pokračující rozvoj turistických tras. Nový projekt péče o kulturní památky a významné stavby mikroregionu měl rozpočet přesahující částku 1,3 milionu korun. V Olbramovicích byly restaurovány sochy Panny Marie a sv. Jana z roku 1706, pomník obětem I. světové války a žulová kaplička v Městečku. V Ouběnicích byla opravena hasičská zbrojnice a ve Vrchotových Janovicích štít budovy obecního úřadu, který je součástí zámeckého areálu.

Na území obce Zvěstov byly opraveny kapličky ve Šlapánově, Hlohově, Jekově, Labech, Otradově, Ondřejovci, Vlastišově, Vestci, Libouni, Bořkovicích a ve Zvěstově. Ve dvou posledních osadách bylo instalováno elektronické zvonění kapliček. Ve Šlapánově se opravila márnice a obvodová zeď místního hřbitova. V Ratměřicích dostala nový „kabát“ kaplička v Hrzíně. V Martinicích byla opravena bývalá škola, a v Budeníně kaplička a schody kulturního domu. U osady Královna byla opravena mariánská kaple. Ve Vojkově se opravovala vrata ke kostelu a na hřbitov a kaple sv. Jana Nepomuckého.


Na projekt informačního centra ve Voticích navázaly stavební úpravy prostor veřejných informačních center v dalších obcích a nákup technického vybavení, především počítačů, tiskáren, scanerů a kopírek. Veřejnost mohla tuto moderní techniku využít v Jankově, Olbramovicích, Vrchotových Janovicích a ve Zvěstově. Dobrovolný svazek obcí si zřídil vlastní webové stránky a vydal Základní knihu občana Mikroregionu Džbány, kterou obyvatelé Voticka dostali zdarma. Obsahovala například adresář a základní informace o veřejných institucích, informace o službách občanské vybavenosti, informace o podnikatelských službách (řemeslníci, obchody, služby), autobusový a vlakový jízdní řád, nabídku kulturních, sportovních a společenských akcích apod.

Do Programu obnovy venkova roku 2003 předložil mikroregion stejně jako v roce 2002 projekt na zajištění mzdy pečovatele – poradce, projekt na další rozvoj turistických tras a projekt na péči o kulturní památky. Nově bylo požádáno na úpravy veřejných prostranství. Finanční prostředky byly využity na revitalizaci hrací plochy na sportovním hřišti v Olbramovicích, ošetření jírovců na návsi v osadě Tožice, opravu chodníků ve Vrchotových Janovicích, úpravu veřejného prostranství ve Zvěstově, nákup křovinořezu pro obec Jankov a opravu přístupového chodníku ke kabinám na hřišti v Ratměřicích.
Další projekt byl věnován společné propagaci, kdy bylo vytvořeno a osazeno 11 informačních panelů a v nákladu 5 000 kusů vydána propagační brožura o obcích mikroregionu. Celkem byly zrealizovány projekty za 1 milion 616 tisíc korun, 30 % se na nich podílely zainteresované obce.

close Jeden z informačních panelů, osazený v roce 2003 v Neustupově. info Zdroj: Z. Sedláček zoom_in Jeden z informačních panelů, osazený v roce 2003 v Neustupově.

Projekty končily v šuplících


Mikroregionu se i v roce 2004 dařilo získávat finance pro přípravné studie a podklady pro dotační programy EU, i když projekty zatím končily v šuplících. Slibovaných evropských dotačních programů bylo zatím totiž stále jako šafránu, i proto se mikroregion opět zaměřil hlavně na Program obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj. Pokračovaly osvědčené projekty týkající se rozvoje turistických tras, péče o památky a významné stavby, úprav veřejných prostranství, společné propagace a rozvoje turistiky. V tomto roce se mikroregionu podařilo získat dotace na projekty v hodnotě přesahující 6 milionů korun.V rámci Programu obnovy venkova bylo v roce 2005 možné připravit projekty se zaměřením na děti a mladistvé, a to formou komunitního plánování za účasti cílové skupiny. Projekt Aktivity dětí a mládeže oživují Mikroregion Džbány za 1,3 milionu korun byl podpořen padesátiprocentní částkou. V Bystřici bylo obnoveno dětské hřiště, v Jankově zřízena naučná stezka „Okolo rybníků k vyhlídkovému altánu“ a připraveny prostory pro zřízení expozice o historii obce a bitvě u Jankova. V Neustupově byly osazeny odpadkové koše, v Olbramovicích byl opraven špýchar, v Ratměřicích křížek, ve Vojkově a Zvěstově osazeny lavičky, ve Voticích drobný mobiliář a Vrchotovy Janovice připravily naučnou stezku „Po stopách Sidonie Nádherné“.


Od roku 2004 Mikroregion Džbány přispíval dvaceti čtyř tisícovou částkou na činnost obecně prospěšné společnosti Posázaví, která založila Místní akční skupinu Posázaví. Právě přes ni bylo možno v roce 2005 žádat o evropské dotace z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Obce mikroregionu toho využily – Bystřice žádala na projektovou dokumentaci pro stavební povolení přístavby školní tělocvičny a stavební úpravy základní školy, Jankov na naučnou stezku Po stopách bitvy u Jankova a na zpracování projektové dokumentace na půdní vestavbu č. p. 30, Votice žádaly o dotaci na zkvalitnění služeb infocentra. Žádosti připravilo i Mateřské centrum Kulíšek a dnes již neexistující votické Dětské centrum Pohádka. Na podzim 2005 žádaly Janovice neúspěšně na vybudování naučné stezky Po stopách Sidonie Nádherné a Jankov úspěšně na projekt Jankov v historických datech.

Francouzská delegace navštívila mikroregion


V říjnu 2005 navštívila mikroregion tříčlenná francouzská delegace ze Společenství obcí Bertranges à la Nièvre z regionu Burgundsko, s nímž Mikroregion Džbány navázal spolupráci. Mikroregion podporoval projekt Studenti pro venkov, se kterým v roce 2003 začalo občanské sdružení Podblanickem. Jeho cílem bylo zapojit studenty především středních a vysokých škol do dění na venkově. Aniž by to tehdy kdokoli tušil, tahle podpora se našemu svazku obcí rozhodně vyplatila – dnešní manažerky mikroregionu Lucie Krubnerová i Eliška Zemanová byly účastnicemi workshopů, seminářů a dalších aktivit (i mezinárodních) Studentů pro venkov.


Z dotace Středočeského kraje realizoval svazek obcí v roce 2006 projekt Objevte Mikroregion Džbány. V rámci něj byly aktualizovány webové stránky, doplněn informační systém na území mikroregionu a vydány propagační materiály – o Voticích, Bystřici a s výlety okolím Jankova. Pokračovalo se v projektech „pro mladé“. Mateřské centrum Kulíšek v Bystřici získalo díky dotaci z Programu obnovy venkova počítač, obec Jankov zakoupila dataprojektor a herní prvky do mateřské školy, Neustupov nechal zpracovat studii sportovního areálu v Jiřeticích a nakoupil sportovní potřeby pro místní hřiště. V Olbramovicích byl opraven plot kolem špýcharu, v Minarticích a ve Voticích byla vybavena dětská hřiště, nové hřiště potěšilo děti ve Zvěstově, mládež ve Vrchotových Janovicích dostala nové víceúčelové sportoviště.


V mikroregionu byly zřízeny dvě výstavní expozice. V Jankově vznikla za 335 000 korun síň bitvy u Jankova, ve Voticích v přízemí staré radnice za půl milionu korun vlastivědná expozice. Obec a město se na jejím vybudování tehdy podílely 60 % z celkových částek projektu. Do jediné výzvy, vyhlášené v roce 2006 Místní akční skupinou Posázaví předložily z mikroregionu projekt pouze Vrchotovy Janovice, a to na zřízení odstavného parkoviště v podzámčí za takřka 1,3 milionu korun.

close V přízemí staré radnice ve Voticích vznikla v roce 2006 vlastivědná expozice. V roce 2019 byla značně rozšířena a přesunuta do kláštera. info Zdroj: archiv Vlastivědného klubu Votice zoom_in V přízemí staré radnice ve Voticích vznikla v roce 2006 vlastivědná expozice. V roce 2019 byla značně rozšířena a přesunuta do kláštera.Určitě i vás při čtení tohoto textu zaujaly částky, za které bylo možné v prvních letech 21. století opravit památky, vybudovat naučné stezky či parkoviště nebo zřídit výstavní expozici. Během dvaceti let ceny několikanásobně vzrostly, a to jak při přípravě studií a projektových dokumentací, tak při následné realizaci jednotlivých projektů. Stejně tak přibylo administrativy, na což ostatně už v roce 2001 upozorňoval Zdeněk Sedláček.


O tom, jak se mikroregionu Voticko dařilo v dalších letech se dozvíte v následujících příspěvcích.

Autor: Jana Špačková