Počtem přihlášených projektů byl 15. ročník Velké ceny cestovního ruchu rekordní – poroty složené z odborníků na cestovní ruch, marketingovou komunikaci, grafiku či ekologii posuzovaly celkem 52 produktů, kampaní a dalších počinů od 35 přihlašovatelů. I o to je vítězství cennější. „Porota ve svém hodnocení mimo jiné uvedla, že se jedná o komplexní přístup dokládající, že jde udržitelný projekt s jasnou vizí a mnoha součástmi realizace. Projekt dle hodnotitelů vyniká skvěle nastavenou spoluprací mezi všemi subjekty, která je základním předpokladem udržitelného rozvoje,“ vysvětluje manažerka Kraje blanických rytířů Tereza Kubištová, která z rukou Evy Frindtové, zástupkyně organizátora soutěže – agentury COT group – 18. března ocenění převzala. Ačkoli byl Kraj blanických rytířů vyhlášen nejlepším udržitelným projektem let 2021/2022, cesta k udržitelnosti byla dlouhá sedmnáct let. Za existencí a rozvojem Kraje blanických rytířů stojí práce a ochota desítek lidí – z měst a obcí, informačních center, turistických cílů, restaurací, ubytovacích zařízení, půjčoven – zkrátka všech, kteří se svou prací či zájmem podílejí na cestovním ruchu na Vlašimsku, Voticku, Dolnokralovicku a ve Zruči nad Sázavou. A chtějí spolupracovat.


Co a jak děláme?


Kraj blanických rytířů je certifikovaná turistická destinace se „štíhlým“ managementem – manažerkou na jeden pracovní úvazek. Její pracovní náplní je rozvoj turistického potenciálu Vlašimska, Voticka, Dolnokralovicka a Zruče nad Sázavou. Kraj blanických rytířů je spolek, jehož členy je aktuálně 26 obcí, 4 neziskovky, 3 podnikatelé a jedna krajská příspěvková organizace. Kromě 26 členských samospráv tvoří území Kraje blanických rytířů 33 partnerských samospráv, dvě obce leží v zájmovém území. Přirozeným centrem oblasti je Vlašim. Členové spolku se přímo podílejí na chodu a aktivitách destinačního managementu. Kraj blanických rytířů je motorem cestovního ruchu. Působí jako koordinátor aktivit, které sjednocuje a propaguje. Stojí za turistickým webem, tiskovinami, společnými vstupenkami, vzděláváním pracovníků v turistickém ruchu, podněcuje k rozvoji turistické infrastruktury, hájí zájmy území na krajské i národní úrovni…

(Po)revoluční myšlenka udržitelného rozvoje cestovního ruchu


Území turistické destinace Kraj blanických rytířů, jehož srdcem je nejmenší chráněná krajinná oblast v ČR – CHKO Blaník, může jen stěží konkurovat zavedeným turistickým oblastem a lokalitám s vysokou návštěvností. Přesto skýtá krajina pod Blaníkem potenciál vhodný k rozvoji cestovního ruchu – v souvislosti s místními podmínkami, v návaznosti na tradice a s přihlédnutím k limitům chráněné krajinné oblasti.


To si hned v roce 1990 uvědomil nově založený Český svaz ochránců přírody Vlašim. Posláním organizace byla a stále je„ochrana přírodního a kulturního dědictví na Podblanicku a péče o něj“. Vlašimští ochránci přírody tak navázali na snahy vlašimského okrašlovacího spolku, který si již v roce 1899 ve svých stanovách jako jeden ze čtyř hlavních cílů vytkl: „Zřizování a v dobrém stavu udržování památek v městě a okolí, jakož i označování cest a míst turisticky zajímavých.“

Jak vidno, některé snahy a záměry nepozbývají ani po stovce let na své aktuálnosti. ČSOP Vlašim bylo už před třiceti lety jasné, že ochrana a péče o přírodní a kulturní dědictví bez širšího zapojení místní veřejnosti a samosprávy nebude efektivní. Navíc ochrana přírody a památek bývá obecně vnímána jako regulace ekonomického rozvoje. Na základě zkušeností z ostatních regionů byla zvolena cesta pozvolného rozvoje služeb v rámci šetrného turistického ruchu. Jeho výhodou je totiž aktivní zájem zúčastněných subjektů na zachovalosti prostředí, které je předpokladem návštěvnosti, a tedy ekonomického růstu.

Ludmila Vaňková, z natáčení audioknihy.
V knihovně si zavzpomínají na oblíbenou spisovatelku Ludmilu Vaňkovou


Začátky s rytířem a helmicí


První pomyslnou vlaštovkou myšlenky udržitelného cestovního ruchu byl projekt „Vlašim – srdce Podblanicka“. Tehdy se podařilo vyznačit první cyklotrasu mezi Českým Šternberkem a Louňovicemi pod Blaníkem a založit Podblanické infocentrum. Snaha lépe, ale stále především s ohledem na krajinu a místní obyvatele, využít potenciál Podblanicka vedla v roce 2005 k diskusím, jejichž zřejmě nejdůležitějším výstupem byl název nově utvářeného turistického regionu – „Kraj blanických rytířů“. Pojmenování bylo zvoleno záměrně, mělo evokovat hlavní turistický „magnet“ – Velký Blaník a legendu o blanických rytířích.


Tehdy realizovaný průzkum zjistil, že legenda o blanických rytířích je Čechům notoricky známá, málokdo ale ví, kde Blaník leží, či dokonce, že vůbec existuje. Cílem Kraje blanických rytířů bylo toto změnit. Postupně bylo vytvořeno a registrováno vedle názvu i logo a jako nosný symbol zvolen rytíř v různých „netypických“ situacích: rytíř na kole, s batohem, se štětcem u malířského plátna apod. Tento unikátní brand byl a je rozvíjen i nyní. Díky kampaním, směřujícím do území i mimo něj pozná siluetu Blaníku s rozhlednou již z dálky snad každý Čech, stejně jako logo s helmicí, které v současné době sjednocuje aktivity v cestovním ruchu nejen na Podblanicku, ale také Voticku, Dolnokralovicku a v okolí Zruče nad Sázavou.

Management a financování


V roce 2014 certifikovaný národní geopark Kraj blanických rytířů převzal od Českého svazu ochránců přírody Vlašim většinu „turistických“ aktivit. Ke Kraji blanických rytířů se přihlásila Zruč nad Sázavou a také takřka celé Voticko.
Potřeba efektivnější propagace území a volání po subjektu, který by do diskuse o turistickém ruchu v kraji pod Blaníkem zapojil podnikatelský sektor, vedlo v polovině roku 2018 k založení spolku Kraj blanických rytířů. Ten od národního geoparku převzal většinu aktivit spojených s udržitelným cestovním ruchem.


V průběhu jednoho roku naplnil nově vzniklý spolek podmínky certifikace a stal se v listopadu 2019 certifikovanou turistickou destinací. Stal se koordinátorem a motorem cestovního ruchu v kraji pod Blaníkem. Kraj blanických rytířů se sice certifikací zařadil po bok vyhlášených a ukotvených turistických destinací, to však s sebou přineslo potřebu profesionalizace, jistou dávku nezbytné „úředničiny“ a nutnost realizovat aktivity, které se od destinačního managementu očekávají. Základní provoz, poloviční úvazek a základní aktivity je spolek schopen hradit z členských příspěvků. Další půlúvazek, marketingové aktivity a dílčí projekty jsou hrazeny za pomoci dotací ze Středočeského kraje a Ministerstva pro místní rozvoj. Existence turistické destinace Kraj blanických rytířů není plně závislá na dotační podpoře, ačkoli ta je přímo úměrná objemu aktivit, které organizace realizuje.


Manažerka Kraje blanických rytířů aktivně komunikuje s okolními destinacemi, ovlivňuje záměry Středočeské centrály cestovního ruchu a hájí zájmy poměrně malého, pro cestovní ruch zatím ne zcela objeveného Kraje blanických rytířů v národní agentuře Czech Tourism a ve Sdružení turistických oblastí ČR. Především se však věnuje rozvoji cestovního ruchu v území, vytváření produktů a balíčků, které propojují turistické cíle a služby a zvyšují jejich návštěvnost a zisk. Důležitou roli hraje podpora místních služeb a regionálních producentů – v KBR je udílena regionální značka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt, a to jak službám, tak produktům a od roku 2021 i zážitkům.

Marketing na udržitelné vlně


K marketingu využívá Kraj blanických rytířů obvyklých moderních technologií – byl zřízen web s interaktivní mapou a kalendářem, do něhož mohou pořadatelé vkládat své akce. Co se týče propagace, nejde KBR cestou „oblepování“ krajiny bannery či „vítacími“ cedulemi, které mnohdy jen přispívají k vizuálnímu smogu. Zaměřil se hlavně na obnovu již stávajících turistických infopanelů a dalšího mobiliáře, kterému za pomoci převážně místních řemeslníků vdechuje novou tvář.


Co se týče propagačních předmětů, snaží se Kraj blanických rytířů při jejich výběru dbát na udržitelný rozvoj, dává přednost regionálním produktům a regionálním výrobcům, případně, pokud je limitován cenou, volí takové výrobce, kteří nezatěžují životní prostřední.
Většina propagačních předmětů slouží dalšímu účelu, nejen „na ozdobu“ – např. vymalovávací pohlednice pro děti, omalovánky, plátěné tašky, razítka s logem KBR, klíčenky apod.

Jeden z autorů výstavy – Jan Houdek – v sokolském kroji při komentované prohlídce výstavy.
Jen ruchem žijeme! Votický Sokol slaví 130. let a zve na výstavu


Jak to bude dál?

V souvislosti s pandemií koronaviru a mezinárodní situací prochází příjezdový i domácí cestovní ruch krizí. Ta zasáhla jednak soukromý, tak i veřejný sektor, neboť obce jsou mnohde provozovateli turistických cílů. Cíleným marketingem převážně na sociálních sítích a společnými vstupenkami, které propojují turistické cíle a služby, se snažíme navýšit provozovatelům návštěvnost a příjmy z cestovního ruchu. V reakci na současnou situaci přijal Kraj blanických rytířů úsporná opatření, týkající se produkce turistických tiskovin. Těch je sice méně, jsou však pečlivěji distribuovány k cílovým skupinám.


Úsporně se organizace chová i v personální otázce. I když agendy přibývá, stále chce být „štíhlou“ organizací. Tato vize je však plně odkázaná na zapojení členů do chodu spolku. V roce 2021 vznikly nové strategické dokumenty Kraje blanických rytířů, reagující na aktuální postcovidovou situaci. Vzhledem k množství cílů s edukativními programy pro školy, skupiny i rodiny s dětmi chceme region představit jako oblast, lákající na rodinné výlety za poznáním a zábavné školní výlety. Pokračovat bude snaha o kultivaci prostředí – diskuse ohledně turistické infrastruktury či obnova té stávající.


Budeme dál hájit principy udržitelného cestovního ruchu, vyjadřovat se k záměrům, podporovat dílčí projekty, pomáhat navazovat kontakty. Ve spolupráci s místními akčními skupinami podpoříme lokální trh. Chceme nadále spolupracovat se samosprávami, neziskovými organizacemi, podnikateli i aktivními jednotlivci, pokud bude z jejich strany trvat zájem rozvíjet cestovní ruch výše popsaným udržitelným způsobem.

Kraj blanických rytířů