Za zvuků varhan se přítomní pomodlili ke sv. Václavu. Po odeznění modlitby k sv. Václavu, velebný pán přednesl prosbu k požehnání obci:

„Všemohoucí, milosrdný a spravedlivý Bože, vzhlížíme k Tobě s láskou a dovoláváme se Tvé prozřetelnosti a prosíme Tě za obec Pecerady, dej ducha moudrosti a spravedlnosti těm, co tuto obec řídí a jsou odpovědni za dobro spoluobčanů a všechny veď ke svědomitosti a poctivosti, aby ve vzájemné svornosti usilovali o pravý pokoj a šťastný život zde, prosíme o to skrze Tvého syna, našeho pána Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje na věky věků.“

Tím tato bohoslužba skončila a zároveň byly takto důstojně ukončeny oslavy 660. let trvání obce Pecerady. Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o přípravu a průběh této ojedinělé a duchovně plné slavnosti a rovněž všem, kteří se u kapličky sv. Václava, zbudované našimi předky v roce 1903, sešli. 

Z přednášky Jakuba Vágnera ve Vodním domě Hulice.
Vodní dům navštívil Jakub Vágner

 Tomáš Jirásek