Výpočet důchodu ženám škodí

ANO Důchod má dvě složky. Jednu nárokovou, kterou dostávají všichni stejnou a druhou, která se poměrně složitě vypočítává podle výdělku a odpracovaných let. Ženy zůstávají s dětmi na rodičovské dovolené, která je u nás dlouhá. To, že tato doba není započtena do nároku na důchod ženy diskriminuje a jejich penze je tak podle výpočtu z roku 2018 v průměru o více než dva tisíce nižší než ta mužská.

NE Ženy sice berou o něco nižší penzi, dožívají se však podstatně delšího průměrného věku než muži. Převažují tedy mezi takzvanými starodůchodci. Ti většinou odcházeli do důchodu s nižší přiznanou částkou, valorizace je tedy také nižší. Ve skutečnosti průměrná žena čerpá celkově ze sociálního systému více než muž. Navíc, kdyby byly ženy ve výpočtu důchodu zvýhodněny, znamenalo by to nepřípustnou diskriminaci mužů.

Důchod není plat, nýbrž dávka

ANO Důchodový systém je založen na solidaritě. Lidé s velkými příjmy do něho přispívají více. Oproti chudším však zdaleka nepobírají o tolik vyšší penzi. Princip solidarity by tedy měl být uplatněn i mezi muži a ženami. Ty z objektivních příčin pracují většinou kratší dobu a mají i nižší mzdy. To by měl systém vyrovnávat.

NE Naše důchody patří už takto k nejrovnostářštějším v Evropě. Lidé, kteří po zásluze dobře vydělávají, jsou nuceni spořit, aby si udrželi slušný standard. Ti, kdo dostávají v práci méně, nejsou motivováni k témuž, ani k tomu, aby se snažili vydělat víc. Přehnaná solidarita penzijního systému jim beztak zaručuje ve stáří na jejich poměry slušný příjem.

Ženy jsou poškozovány i v práci

ANO Platové nůžky mezi průměrnými mzdami mužů a žen u nás patří k nejrozevřenějším v Evropě. Může za to jednak chvályhodný zvyk matek zůstávat s malými dětmi déle, než je jinde obvyklé. Jednak maskulinní tradice v pohledu na ekonomiku. Ženy bývají často považovány za méně výkonné než muži a mají ztížený přístup do manažerských pozic. Důchodové zvýhodnění by to mohlo aspoň částečně napravit

NE Ženy vydělávají o něco méně ve všech evropských zemích. Některé státy na to reagují tak, že zavádějí povinné kvóty na počet dam ve vedoucích funkcích (kupříkladu i v politice). Takový postup není správný. Správné je vytvářet podnikové školky, zkrácené pracovní úvazky a příležitosti pro práci z domova. V tom jsme zatím pozadu. Ženy mají mít nepochybně příležitost vydělat si stejně jako muži. Na to se soustřeďme, ne na nějaké zvýhodňování.

Mateřská dovolená je společensky důležitá

ANO Ženám brání v dosažení vyššího výdělku zejména péče o děti. Zaměstnavatelé na ně hledí jako na „nespolehlivé“ - kdykoli mohou mít dítě. Jenže starost o zdárný vývoj dětí je ekonomická činnost jako každá jiná, jen nevýdělečná (když nepočítáme státní příspěvek). Není dost na tom, že ženy jsou kvůli dětem méně hodnoceny v práci? Důchod by měl mateřskou dovolenou zohlednit.

NE Pokud se ženy věnují potomstvu, musí muži o to více pracovat, aby udrželi rodině slušnou životní úroveň. Není možné rodičovskou dovolenou finančně ohodnotit. Správnou cestou k řešení tohoto problému není pozitivní diskriminace, nýbrž rovnoměrnější rozložení péče o děti mezi oba rodiče. V dnešní společnosti je to sílící trend.